Eksāmeni 9. klases skolēniem atcelti; 12. klasei jākārto trīs obligātie eksāmeni

Ārkārtējās situācijas dēļ arī šajā mācību gadā tiek mainīta ierastā kārtība, kādā skolēni kārtos valsts pārbaudījumus.

Kā informē Valsts izglītības satura centrā, 12. klases svešvalodu eksāmenu norise ir pārcelta no marta uz maiju, un, lai iegūtu apliecinājumu par vispārējās vidējās izglītības apguvi, skolēniem jākārto trīs obligātie eksāmeni. Pārējo divu eksāmenu darbu norise pagaidām plānota atbilstoši noslēguma pārbaudījumu grafikam.

Pēc grafika paredzēts, ka 12. klases angļu valodas rakstiskais un mutiskais eksāmens norisināsies 11. maijā un 12. maijā. Paralēli tam, 12. maijā norisināsies arī rakstiskais un mutiskais eksāmens vācu valodā, 13. maijā – angļu valodā turpināsies eksāmena mutiskā daļa, bet rakstiskā un mutiskā daļa notiks krievu valodas eksāmenā. Savukārt 14. maijā plānota franču valodas eksāmena rakstiskā un mutiskā daļa, bet krievu valodā – mutiskā daļa.18. maijā plānots norisināties latviešu valodas eksāmenam, 21. maijā – matemātikas eksāmens, bet 24. maijā – vēstures eksāmens. Vēlāk, 26. maijā, 12. klases kārtos eksāmenu ķīmijā, bet 1. jūnijā – bioloģijā.

9. klases audzēkņiem eksāmeni atcelti, tomēr, lai izglītojamajiem būtu iespēja pārbaudīt savas zināšanas un pamatprasmes un pēc rezultātu iegūšanas tās pilnveidot, lai turpinātu izglītību vidējās izglītības posmā, paredzēts, ka 9. klases izglītojamajiem aprīlī jāveic divi obligātie diagnosticējošie darbi matemātikā un latviešu valodā.

Diagnosticējošo darbu norises laiks tiks noteikts laika periodā no 13. līdz 29. aprīlim attālināti vai klātienē, ņemot vērā spēkā esošos epidemioloģiskās drošības nosacījumus.

Pēc izglītības iestādes izvēles tā varēs organizēt arī citu diagnosticējošo darbu – svešvalodā (angļu, vācu, franču vai krievu pēc izglītojamā izvēles), Latvijas vēsturē,  mazākumtautības valodā mazākumtautību izglītības programmās – norisi. Izglītības iestādēm izvēlei tiek piedāvāts arī diagnosticējošais darbs dabaszinībās, lai akcentētu šīs jomas priekšmetu nozīmi un ļautu izglītojamiem izvērtēt, kuru mācību virzienu izvēlēties apgūt vidējās izglītības posmā.

Diagnosticējošo darbu mērķis ir skolēnu zināšanu un prasmju līmeņa noteikšana, kā arī iespēja novērtēt attālināto mācību gada laikā sasniegto. Svarīga ir arī atgriezeniskās saites saņemšana pamatizglītības posma noslēgumā. Diagnosticējošo darbu rezultāts neietekmē nedz semestra, nedz gada vērtējumu.

Pievieno komentāru

Latvijā un pasaulē