Tagad būvēt luksusa celtni Bauskā no pašvaldības budžeta mēs nevaram atļauties! 39

Bauskas novada domes deputāti, kā arī administrācijas speciālisti 3. jūlijā tika aicināti uz darba sanāksmi, kurā tika izskatīts jautājums par baseina (daudzfunkcionālais sporta un atpūtas centrs) projektu un tā īstenošanu. Gribam atgādināt, ka iepriekšējā sasaukuma deputāti baseina būvniecību bija pasludinājuši par pašvaldības prioritāti un 2013. gada budžetā tā būvniecības sākšanai atvēlējuši 1,3 milj. latu.

Sanāksmi sākot 3. jūlijā, Nacionālo apvienību (NA) pārstāvošais domes priekšsēdētājs Raitis Ābelnieks pirmo reizi pēc vēlēšanām plašākai auditorijai un jaunajiem domes deputātiem atklāja patieso situāciju ar projekta izstrādes nedienām: projektētāju kavēto pasūtījuma izpildi, projekta zemo kvalitāti, neskaidrībām ar ekspluatācijas un baseina uzturēšanas izmaksām un citiem trūkumiem.

Reformu partiju/Latvijas Atdzimšanas partiju (RP/LAP) pārstāvošais domes deputāts Aleksandrs Novickis debatēs norādīja par 2012. gadā nekorekti rīkoto baseina būvniecības publisko apspriešanu, neievērojot Būvniecības likuma 12. pantu un MK noteikumus Nr. 331 „Paredzētās būves publiskās apspriešanas kārtība”. A. Novickis, atsaucoties uz noformētajiem publiskās apspriešanas protokoliem, sacīja, ka apspriešanas laikā tika uzklausīts ļoti šauras iedzīvotāju grupas (galvenokārt domes administrācijas darbinieki, deputāti) viedoklis, tādējādi netika izzinātas novada vairākuma iedzīvotāju domas.

Tāpat viņš norādīja uz nepilnībām, sastādot Bauskas novada pašvaldības 2013. gada budžetu, kura paskaidrojuma rakstā netika atspoguļoti plānotā baseina būvniecības pabeigšanai nepieciešamā finansējuma avoti 2014. gadā un ekspluatācijas izmaksas turpmākajiem gadiem, ko šajā gadījumā nosaka likums par pašvaldību budžetu.

Kā galvenos argumentus pret baseina būvniecību A. Novickis akcentēja nepieņemamo ieceri to celt no pašvaldības budžeta līdzekļiem, nepiesaistot ES fondu līdzekļus vai kredītresursus, aprēķinu trūkumu par izmaksām, kas rastos pašvaldībai, lai nodrošinātu novada skolēnu iespēju apmeklēt baseinu, un citu daudz svarīgāku prioritāšu finansējuma nodrošināšanu no budžeta (ceļu un ielu remontdarbi, skolu energoefektivitātes pasākumi un sociālās palīdzības un pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem).

A. Novickis vērsa uzmanību uz to, ka iepriekšējā sasaukuma deputātu iecere izstrādāt 4000 m2 lielā baseinu būvniecības projektu realizācijai par 2 milj. latu nav iespējama, ka šādas būves izmaksas prognozējamas ap 4 milj. latu un to nevar atļauties no Bauskas novada pašvaldības budžeta.

Par būvniecības neatliekamību un vēlmi turpināt iesākto projektēšanu, piesaucot nepārliecinošus, populistiskus argumentus, iestājās „Vienotību” pārstāvošie deputāti U. Kolužs, J. Feldmanis un V. Grigorjeva, kuru viedoklim atbalstu izteica arī R. Ābelnieks un I. Nagņibeda no NA.

RP izteiktajiem pretargumentiem būvniecībai aktīvi pievienojās deputāti M. Ruža un A. Jātnieks no Zaļās partijas, norādot uz nepieciešamību šādam projektam piesaistīt uzņēmējus privātās partnerības programmās, kā arī izskatīt SIA „Strīķeri” izstrādātā mazāka izmēra baseina (ekonomiskāka) projekta izmantošanas iespēju. LSDSP deputātus pārstāvošais Bauskas Valsts ģimnāzijas direktors R. Žabovs (sporta skolotājs) apgalvoja, ka novadam baseins būtu vairāk nepieciešams atpūtas, veselības uzlabošanas un skolēnu peldētprasmes apmācības funkciju nodrošināšanai, nevis peldēšanas sporta novirziena attīstībai.

Par baseina projektu diskusijā iesaistījās administrācijas saimnieciskās nodaļas speciālisti J. Kalinka un M.Vilciņš, kuri argumentēti norādīja uz projekta trūkumiem un tehniskajām nepilnībām, izmaksu un aprēķinu neatbilstību. Par labāku projekta arhitektoniskā risinājuma nepieciešamību iestājās novada Būvvaldes vadītāja D. Putna. Uzklausot speciālistu viedokli, deputāts U. Kolužs bija spiests atzīt, ka šādiem projektētāju birojiem būtu jāatņem licence turpmākai projektu izstrādei.

No RP un Zaļās partijas deputātiem izskanēja ieteikums lauzt līgumu ar projekta izstrādātāju, atgūt avansā iemaksātos līdzekļus, kas iespējams saskaņā ar noslēgto līgumu. Tika ieteikts izveidot darba grupu, kas sastāvētu no profesionāļiem – inženieriem, arhitektiem – projektēšanas uzdevuma sastādīšanai. Izskanēja priekšlikums veikt precīzus aprēķinus par sporta nodarbību izmaksām un sākt no jauna kompaktas sporta būves (baseina) pie izglītības iestādes projektēšanu, projekta realizāciju sākt pēc 2014. gada, piesaistot uzņēmējus un ES fondu līdzfinansējumu vai citus pašvaldībai izdevīgus finansējuma veidus. Domes priekšsēdētājs R. Ābelnieks, ņemot vērā izskanējušo viedokli, pauda apņemšanos aicināt uz pārrunām projektētājus un novada speciālistus.
     
Ar šādiem pamatotiem un loģiskiem atzinumiem noslēdzās jaunā sasaukuma deputātu diskusija par baseina būvniecību, par ko 2013. gada janvārī, veidojot pašvaldības budžetu, iestājās nu jau likvidētās Bauskas novada Izglītības pārvaldes vadība un daudzu Bauskas novada izglītības iestāžu vadītāji un pedagogi. Reformu partiju pārstāvošie deputāti ir gandarīti, ka viņu viedoklis šajā jautājumā ir sadzirdēts un guvis atbalstītājus, ka dažu deputātu nepārdomātā iecere un vēlme tērēt pašvaldības budžeta līdzekļus, tādējādi uzveļot pašvaldībai smagu finansiālu slogu, ir apturēta. Gandarījums par to, ka tagad ir iespējams papildu līdzekļus novirzīt Bauskas ielu remontdarbiem un laukumu izbūvei, realizēt skolu renovācijas un energoefektivitātes projektus. Šajā jomā veicamo darbu ir ļoti daudz.

Vienīgi paliek rūgtums par cenu, kāda tika samaksāta par uzdrīkstēšanos stāties pretī pie varas esošo deputātu iegribām – labi funkcionējošas iestādes „Bauskas novada Izglītības pārvalde” (IP) likvidācija, politiska izrēķināšanās ar nozares speciālistiem, iestādes vadības apmelošana un darbinieku atlaišana.

Pārvēlētie iepriekšējā sasaukuma deputāti tagad ir spiesti netieši atzīt šī lēmuma sekas – izjaukto izglītības iestāžu saimnieciskās darbības koordināciju, energoefektivitātes projektu realizācijas bremzēšanu, saimnieciskās pārraudzības trūkumu, amata vienību izveidi bez vienotas pieejas un kritērijiem visām izglītības iestādēm. Tāpēc pašlaik lielā steigā tiek veidota un uz domes sēdi apstiprināšanai virzīta vecākā speciālista štata vieta administrācijas saimnieciskajā nodaļā, kura galvenie pienākumi būs izglītības iestāžu infrastruktūras attīstības organizācija un pārraudzība.

Tas norāda uz iepriekš organizētās IP likvidācijas politiskās atriebības būtību un mudina RP deputātus aicināt godprātīgos novada domes deputātus pārskatīt 2013. gada 28. marta domes lēmumu un atjaunot Bauskas novada Izglītības pārvaldi, paredzot šīs iestādes vispusīgu funkcionalitāti – saimniecisko, ekonomisko un juridisko. Šāda modeļa iestādes izveide nodrošinās efektīvu administratīvo pārvaldību un sadarbību, sekmēs plānveidīgu izglītības iestāžu attīstību un darbības koordināciju.

Pagaidām nekādas darbības no jaunās novada vadības neseko, lai reabilitētu pašvaldības darbiniekus, kuri saņēma nepamatotus publiskus apvainojumus, kuri zaudēja darbu un kuru priekšlikumi par baseina celtniecību nevis no pašvaldības budžeta līdzekļiem, bet no aizņēmuma vai ESF līdzekļiem, izrādās, ir pieņemamākais risinājums. Vai tas norāda uz to, ka iepriekšējā sasaukuma deputāti savā redzējumā bija vienoti attiecībā uz baseina celtniecības „izdevīgumu”, tikai atšķīrās ar savas politiskās spēles prasmi, lai saglabātu „pozitīvā, taisnīgā, pareizā” tēlu sabiedrības acīs?

Lai palīdzētu deputātiem darboties godprātīgi, atbildīgi, objektīvi, taisnīgi un novada iedzīvotāju interesēs, visdrīzākajā laikā virzīsim jautājumu par deputātu Ētikas kodeksa pieņemšanu un tā ievērošanu.

RP deputāti ir apņēmības pilni pildīt priekšvēlēšanu programmas solījumus, centīsies nodrošināt, lai pašvaldības resursi tiktu izmantoti saprātīgi un racionāli visu Bauskas novada iedzīvotāju interesēs, lai svarīgu jautājumu risināšanā tiktu uzklausīts un ņemts vērā iedzīvotāju vairākuma viedoklis.

Pievieno komentāru

Komentāri 39

opā

pajolīši

pirms 7 gadiem, 2013.07.24 19:45

ineta

man interesē vai šie abi tajā publiskā apspriešanā arī piedalījās, un ko viņi tur izteicās. vai iebiilda pret kaut ko vai tikai tagad ir pamodušies , kā liekas

pirms 7 gadiem, 2013.07.24 19:52

inetai

palasiet publiskās apspriešanas protokolu un uzzināsiet, kas un cik piedalijās! un vēl pajautājiet cik tad aptaujā iedzīvotājiem vajadzeja piedalīties lai to vispār uzskatītu par notikušu(:

pirms 7 gadiem, 2013.07.25 07:40

TT

Aijiņa un Aleksandrs atriebjas, ka tika izmesti no siltajām vietiņā

pirms 7 gadiem, 2013.07.24 14:54

protams

Raksts bija labs līdz rindkopai "Vienīgi paliek rūgtums par cenu......" un tad tālāk līdz beigām . Ja nebūtu šī turpinājuma varētu visam piekrist, bet RP abu deputātu tālākās žēlabas par viņiem nodarītajām pārestībām un viņu "ciešanām" visu samaitā......... Lai cilvēki paši lasa un spriež, bet ne jau šitā- kādi mēs RP eņģeļi, bet tie citi....

pirms 7 gadiem, 2013.07.24 16:09

Maija

izlasiju raktu un domāju, ka īsti normāli tas nav, kas notika un notiek. Spēcīga viela pārdomām, kā strādā tautas vēlētie kalpi!!! Rakts vajadzīgs,daudz informācijas, kas bija nezināma, var būt vajadzētu biežāk iedzīvotājus informēt, par vsiādām lietiņām ar ko nodarbojas deputātu kungi un kundzes. Raksta autoru vietā gan negribētu būt, jo nelabvēļu viņiem ir daudz, cik nojaušu, un tagad varētu būt vēl vairāk!!!! Ja nebūtu garām vēlēšanas ,domātu, sevis slavināšanas triks, bet šobrīd nav pamata tādām aizdomām, par laimi, vai diemžēl.

pirms 7 gadiem, 2013.07.24 18:18

arī iedzīvotājs

Pareizi domā- sevis slavināšanas triks, kas maskēts ar rūpēm par sevi , ne jau šī novada pašvaldība likvidēja IP, kā tad saprast to reabilitēšanu- vai Spriņķe un Novickis to saprot ar IP atjaunošanu, ja tiesa nospriedīs, ka IP likvidēšana bija nelikumīga, tad jā, bet ja tāda lēmuma nav, tad par ko ir runa , tādu reorganizāciju dēļ daudzi ir zaudējuši darbu. Šeit pamatā gan ir RP deputātu personiskā intereses, kas nemaz netiek maskētas, bet ne novada iedzīvotāju intereses.

pirms 7 gadiem, 2013.07.24 18:51

:)

Ja nebūtu pretīgi, tad būtu smieklīgi. Hamaleonu rotaļas, par krēsliem, Bauskā, 2. sērija.

pirms 7 gadiem, 2013.07.24 18:29

afoņa

naivums domāt, ja pat IP atjaunotu, kas šajā sasaukumā nekad nenotiks, šie reformisti noliks mandātus!! bet dažiem to gribētu ļoooooti!!!!!!

pirms 7 gadiem, 2013.07.24 22:34

yes

Malači reformisti, vismaz jau sākumā ko reālu dara un panāk, tā turēt!!Ja Ābelnieks koposies ar vienotību, tad vēlētāji priecīgi nebūs un nākošajā sasaukumā izšūpos!

pirms 7 gadiem, 2013.07.24 19:16

nou

Galvenais jau, kā to prot pasniegt. Nu neizraisa simpātijas tie abi RP frukti, dikti jau norūpējušies par sevi.

pirms 7 gadiem, 2013.07.24 19:30

boļševiks

Ja jau Bauskas novads ir spējīgs funkcionēt bez šāda parazītiska veidojums IP, tad reforma ir jāizpēta un jāievieš arī pārējas Latvijas pašvaldībās. Uzskatīsim to par pirmo bezdelīgu milzīgā slaistu bara - ierēdņu samazināšanas sākumu un aicināsim RP Bauskas nodaļas biedrus samierināties ar domu, ka ir jāsāk beidzot strādāt kāds sabiedrībai vairāk nepieciešams darbs.

pirms 7 gadiem, 2013.07.24 19:31

afoņa

Urā Ura Ura! Lai dzīvo!! Ura Ura! Slava ! Slava!!
Arī es sajutu te no brāļa un māsas to, ka viņiem atņemta salda konfekte un viņiem tas kremt.. un viņi ir atriebības pārņemti
tas nav normāli
Un, ja ierunājas par ētikas kodeksiem - varbūt ir vērts pacilāt tiesību zinātnes korifeja Darvnieka Arvīda kunga lekciju pierakstus - tur šis tas atrodams sakarsušu dvēseļu sakarsušo prātu atmiekšķēšanai
Izlasiet..Pastudējiet varbūt to
skat saiti
http://www.knab.lv/uploads/free/arvids_dravnieks_interesu_sadursmes_parvaldiba.pdf

pirms 7 gadiem, 2013.07.24 19:41

skolotāja

Ir jāsaprot kas ir ĒTIKA.
Vai šim cienījamajam pārim tas ir skaidrs?

pirms 7 gadiem, 2013.07.24 19:47

arī skolotāja

Cienijamā skolotāj, ētiski ir būt atbildīgam par saviem vārdiem un darbiem ! šos cilvēkus nosaucot par pāri, esat rīkojusies pati, ļoti neētiski, jums tā neškiet?

pirms 7 gadiem, 2013.07.27 08:29

...

Cik gan grūti samierināties ar ... Ak, šīs manipulācijas un intrigas... nožēlojami...

pirms 7 gadiem, 2013.07.24 21:04

Latvijas Atdzimšanas partijas Rīgas mēra amata kan

lai slavēta Adzimšanas partija!

pirms 7 gadiem, 2013.07.24 21:09

jurka

Nu aizbrauciet uz Pasvaļiem,kur ir pārdomāts baseinā viss-trīs celiņi,150cm dziļi,četras pirtis,džakuzī,bērnu baseiniņš,viens celiņš pretstraumēm un ūdens kritumiem,nopērciet viņu projektu un nebūs bēdu,par lēto projekts un celtniecība.

pirms 7 gadiem, 2013.07.24 22:53

Deputāts

Labāk aizbraucu apskatīties uz Liepāju,kur iedzīvotāju skaits 10 reizes vairāk kā Bauskā un pasaku.ka tur ir lielisks baseins,komandējuma algu un pusdienas par velti saņemu.....Ko tad man te patās blakus,pusstundas braucienā Pasvaļos meklēt?

pirms 7 gadiem, 2013.09.20 21:06

pele

Vajag pirti Bauskā, citādi tai baseinā varēs visādas zarazas saķert! Domnieki, protams, nevar saprast, kā ir dzīvot bez vannas un dušas, bet daudziem Bauskā tā ir. Vasarā vēl var nomazgāties upē, bet ko ziemā?

pirms 7 gadiem, 2013.07.25 08:36

vefvvfev

galvenais, ka internets un dators mājās, lai tikai varētu pasēdēt bauskasdzive.lv un nepārtraukti rakstīt neapmierināšos komentārus!

pirms 7 gadiem, 2013.07.26 01:45

STS

Cik prasta un nožēlojama šī pārīša būtība. Beidzot parādīja īsto ģīmi visā skaistumā. Teatrāļi. Tā ir liela izgāšanās.

pirms 7 gadiem, 2013.07.25 12:15

STSISTS

Jūsu būtība tiek rādīta jau visus iepriekšējos gadus!! Patiesā seja-baseina bīdīšana par katru cenu nerēķinoties ar svarīgākām iedzīvotājiem interesēm! Radu un draugu bīdīšana amatos, vispārpieņemta norma!

pirms 7 gadiem, 2013.07.25 12:29

12

Kādas tiesības apšaubīt lēmumu par to, ka baseins vajadzīgs. Nevar taču akli pakļauties diviem ākstiem un jaunievēlētiem deputātiem jādomā par to , kā realizēt baseina ideju, nevis izvairīties no atbildīgā lēmuma.

pirms 7 gadiem, 2013.07.25 12:35

12

Aizmirsu parakstīties "jenotība"

pirms 7 gadiem, 2013.07.26 09:11

pelis

kas teica ka nevajag baseinu?????????????????? bērni noteikti grib negrib tikai deputāti

pirms 7 gadiem, 2013.07.25 12:39

pelepeleka

Aizej uz mājai un dārzam un nopērc tur ir dažāda izmēra un formas, lēti un smuki zilā krāsā (:(:(:

pirms 7 gadiem, 2013.07.26 09:08

Kaķis

Neviens neteica ka nevajag,bet par kādu naudu! Uzcelt ir viens,bet vai tu apjēdz ,cik būs ieejas maksa, ja celt ,tā kā daži darboņi bija sakārojuši(varka jau ierēķināta partijas kasē) Tad būsi pirmais ,kas piegaudos pilnus forumus,mol, bērns grib uz baseinu,bet man nav TĀDAS naudas ko maksāt ...

pirms 7 gadiem, 2013.07.26 09:59

Ui

Viens pārgudrītis turpina plosīties pa forumu paniskā naidā pret Alex, nu žēl ka cilvēks tā sevi noved un sagrauž, jāskatās ka drīz aiz domes logiem vēl kāds nepapildina alkoholiķu-bomžu rindas, jo tas aklais naids ne pie kā laba nepieved, un lielā daļā komentāru ņemās daži naidpilni elementi, un gandrīz neviens komentārs neatspoguļo sabiedrības viedokli. Šeit tiek atspoguļots augsti mācīto, lielus amatus ieņemošo pārstāvju no domes viedoklis.

pirms 7 gadiem, 2013.07.25 14:19

tikai mieru

Nomierinies , mīļumiņ! Paniski plosies taču tu pats, jo aklais naids ne pie kā laba nenoved, tas tevi tikai sagrauzīs. Ikviens komentārs atspoguļo sabiedrības viedokli, jo no atsevišķiem cilvēkiem jau tā sabiedrība taču sastāv. Sabiedrības viedoklis ne vienmēr saskanēs ar tavu viedokli, mācies to pieņemt un saprast.Tev vairs nav bērnudārza vecums, kad var piecirst kāju un viss notiek tā, kā tu vēlies. Ne viss un ne vienmēr būs tā, kā vēlēsies tu. Cilvēkiem nav nekāda naida ne pret Spriņķi, ne Novicki, bet jūs paši muļķīgi uzvedaties, gribējāt spēlēt cietēju lomu, tā cilvēkus neiežēlināja, cerējāt ar to vēlēšanās sagrābt daudz balsu- neizdevās,cerējāt, ka nu viss tagad griezīsies tikai ap jums, nesanāca, nu visi , jūsuprāt, jūs ienīst, nu neienīst, dzīvojiet mierīgi un nedariet muļķības.

pirms 7 gadiem, 2013.07.25 18:56

HA

tikai mieru-Tu taču esi stūlbs vai stūlba!

pirms 7 gadiem, 2013.07.25 19:11

to HA

Tu taču esi stulbs, ja nezini, kā raksta vārdu- stulbs.

pirms 7 gadiem, 2013.07.25 20:43

to tikai mieru

nu var redzēt ka tu sirgsti ar paranoju, visur naidnieki, visur muļķi, visi dumji uzvedās, tikai daži te neaprakstāmi gudri, žēl tikai, ka pasaules gudros piemeklējusi vajāšanas mānija....

pirms 7 gadiem, 2013.07.25 23:08

to- tikai mieru

Jā, piekrītu, samērā paranoisks komentārs. Tev darudziņ, jāmeklē psihoterapeitiskā palīdzība, pasteidzies, ka tik nav par vēlu!

pirms 7 gadiem, 2013.07.26 11:21

Aijai Spriņķei un Aleksandram Novickim

Pieņemat,kas noticis un ejat tālāk,bet ne savos zaudējumos meklējat vainīgos un meklējat sev reklāmu,kur tā var pagriezties priekš jums kā antireklāma.

pirms 7 gadiem, 2013.09.20 21:00

www.SimGold.com

Zelta un sudraba mobilo telefonu numuri www.SimGold.com
Iespējama piegāde pa pastu visā Latvijā.

pirms 7 gadiem, 2013.09.23 13:27

Lietotāju raksti