Turpinās pieteikšanās Vītolu fonda stipendijām

Domājot par studijām augstskolā, vidusskolu beidzēji var pieteikties Vītolu fonda stipendijai. Pieteikšanās turpināsies līdz 1. maijam. Stipendijas apmērs ir 100 – 200 latu katru mēnesi no septembra līdz jūnijam (ieskaitot).Uz šo stipendiju var pretendēt audzēkņi, kuru vidējais vērtējums ir 7,5 balles un augstāks. Pretendentam jāatbilst vismaz vienam no minētajiem noteikumiem: skolēns ir maznodrošināts, bārenis vai viņu audzina viens no vecākiem, jaunietis ir no daudzbērnu ģimenes, ir panākumi mācību priekšmetu olimpiādēs. Skolēnu pieteikumus stipendijai izskata un galīgo lēmumu pieņem Vītolu fonda padomes sēde. Kandidātus arī intervē. Noraidītie kandidāti saņem atteikuma vēstuli, pārējie paliek kandidātu sarakstā vienu mācību gadu. Stipendiātam divreiz gadā jāiesniedz fondam atskaite par mācību sesiju rezultātiem. Ja pārbaudījumi nokārtoti veiksmīgi, stipendijas saņemšanas iespēju pagarina.Vītolu fonds ir organizācija, kas nodarbojas ar ļoti vajadzīgu un svētīgu darbu, jo palīdz jauniešiem, kuri bez šāda atbalsta vispār nevarētu studēt, uzskata Vita Viļuma, Vidzemes augstskolas 3. kursa studente. «Man Vītolu fonda stipendija nodrošināja iztiku, varēju samaksāt par kopmītni, mācību materiāliem un ikdienas lietām. Tā ir tiešām vienreizēja iespēja - kāds no brīvas gribas dod naudu, lai varu mācīties, iegūt izglītību,» saka Vita.Lai arī iesniedzamo dokumentu skaits ir prāvs, Vītolu fonda valdes priekšsēdētāja Vita Diķe, aicina skolēnus saņemties un uzdrošināties pieteikties stipendijai, jo tā ir lieliska iespēja studēt, neuztraucoties par finansēm.  UZZIŅAISkolēniem, kuri vēlas pretendēt uz stipendiju, Vītolu fondā jāiesniedz:anketa, kuru var atrast Vītolu fonda mājaslapā,Curriculum Vitae (CV), motivācijas vēstule,12. klases 1. semestra liecības kopija (jāpievieno atzīmes tajos mācību priekšmetos, kuru kurss beidzies 10., 11. klasē (piem., informātika, ģeogrāfija),informācija par ģimenes sastāvu – vecāki (kur strādā), māsas, brāļi (kurā klasē mācās, kurā kursā studē, strādā), izziņa no pašvaldības par ģimenes materiālo stāvokli,divas rekomendācijas – viena no skolas direktora, direktora vietnieka mācību darbā vai klases audzinātāja, otra – no pagasta/pilsētas sociālā darbinieka. Dokumenti jāiesniedz personīgi, ierodoties fondā, vai jāiesūta pa pastu. Vairāk informācijas par Vītolu fonda administrētajām stipendijām, to pieprasīšanas kārtību un ziedotājiem var atrast mājaslapā www.vitolufonds.lv.

Pievieno komentāru

Lietotāju raksti