Valdība akceptē 0,1% nodokļa piemērošanu dzīvojamai platībai

Valdība šodien ārkārtas sēdē akceptēja grozījumus likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli", paredzot, ka dzīvojamā platība tiks aplikta ar 0,1% nodokli no īpašuma kadastrālās vērtības.Finanšu ministrijas sagatavotie grozījumi likumā paredz ar 2010.gadu paplašināt ar nodokli apliekamo objektu loku un iekļaut tajā dzīvojamās mājas, kā arī inženiertehniskās būves, kuras kopš 2007.gada vairs nebija nodokļa objekts. Ar nodokļa palielinājumiem nākamā gada pašvaldību budžetos papildus tiek plānoti 29,7 miljoni latu. Tikpat lieli papildus ieņēmumi tiek plānoti arī 2011 un 2012.gadā. Likumprojekts paredz, ka ar 2010.gadu nodokļa objektu loks tiks paplašināts ar dzīvojamām mājām, piemērojot samazinātu nodokļa likmi 0,1% no kadastrālās vērtības, lai neradītu nesamērīgu nodokļa pieaugumu iedzīvotājiem. Piemērojot 0,1% likmi, nodokļa pieaugums Rīgā par vidējas kadastrālās vērtības 75 kvadrātmetru dzīvokli varētu būt 28 lati gadā, bet Ludzas novadā par tādas pašas platības dzīvokli būs jāmaksā minimālais nodokļa maksājums - pieci lati gadā, jo aprēķinātais nodoklis būs 1,25 lati. Savukārt par vidējas kadastrālās vērtības 150 kvadrātmetru dzīvojamo māju Rīgā nodokļa pieaugums varētu būt 40 lati, bet Ludzas novadā arī par šādu māju nodokļa apmērs nepārsniegs noteikto minimālo nodokļa maksājumu pieci lati gadā. Likuma grozījumi pašreizējiem nodokļa objektiem - zemei un saimnieciskā darbībā izmantojamām ēkām, kā arī inženiertehniskajām būvēm - nosaka likmi 1,5% no to kadastrālās vērtības, saglabājot 25% nodokļa pieauguma ierobežojumu pašreiz esošajiem nodokļa objektiem līdz 2010.gada beigām. Grozījumi nosaka minimālo nodokļa maksājumu piecu latu apmērā par katru nekustamā īpašuma nodokļa objektu, ja aprēķinātais nodoklis ir mazāks par pieciem latiem. Saskaņā ar grozījumiem neapstrādātai lauksaimniecības zemei tiks piemērota paaugstināta nodokļa likme 3% apmērā no tās kadastrālās vērtības. Likuma grozījumi noteic, ka ar 2010.gada 1.jūliju zemesgrāmatu tiesneši reģistrē īpašnieku maiņu zemesgrāmatā, ja ir nomaksāts nekustamā īpašuma nodoklis un zemesgrāmatu nodaļa par to ir pārliecinājusies tiešsaistes datu pārraides režīmā. Pārejas noteikumi ir papildināti ar normu, kas paredz, ka gadījumā, ja līdz 2010.gada 1.jūlijam pašvaldība nav nodrošinājusi iespēju zemesgrāmatu nodaļai pārliecināties par nekustamā nodokļa nomaksu, zemesgrāmatu tiesneši īpašuma maiņu zemesgrāmatā reģistrē bez nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas pārbaudes. Kā norāda Finanšu ministrija, kas sagatavoja likuma grozījumus, to izstrādes uzdevums noteikts Latvijas ekonomikas un izaugsmes atjaunošanas programmas ieviešanas rīcības plānā, saskaņā ar kuru ar 2010.gadu nepieciešams paplašināt nekustamā īpašuma nodokļa bāzi, atsakoties no vairākiem pastāvošajiem izņēmumiem no aplikšanas ar nekustamā īpašuma nodokli. Par likuma grozījumiem vēl lems Saeima, un plānots, ka tas stāsies spēkā 2010.gada 1.janvārī.

Pievieno komentāru

Latvijā un pasaulē