Zemgalieši gādās par dabas resursu ilgtspējīgu saglabāšanu

Zemgales plānošanas reģionā izstrādāts projekts, kura mērķis ir paaugstināt dabas resursu pārvaldības un izmantošanas efektivitāti, radot priekšnoteikumus vērtīgu sugu un biotopu aizsardzībai, ūdeņu un mežu resursu saglabāšanai un ilgtspējīgai izmantošanai reģionā, īpaši «Natura 2000» teritorijās. Šādu informāciju «Bauskas Dzīvei» sniedz Juris Kālis, Zemgales plānošanas reģiona speciālists.Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātes «Ilgtspējīga attīstība» otrajā konkursā atbalstītā projekta «Ilgtspējīga dabas resursu saglabāšana Zemgalē» ieviešana ir sākusies.Projekta galvenā partnere ir Zemgales plānošanas reģiona administrācija, partneri – Aizkraukles, Bauskas, Jelgavas, Krustpils, Rundāles un Viesītes novads. Šajos novados pēc administratīvi teritoriālās reformas ietilpst projektā ietvertā Rundāles, Kūku, Saukas un Vilces pagasta teritorija.Projekta ieviešanas laikā, kas ilgs līdz 2011. gada aprīlim, četrām teritorijām, pārsvarā purvainos apvidos, paredzēts izstrādāt dabas aizsardzības plānu, bet Saukas dabas parkam aktualizēt esošo. Lai uzlabotu Bauskas un Daugavas ielejas dabas parku administrēšanas un apsaimniekošanas sistēmu, paredzēts izpētīt jau darbojošos modeļus vairākās citās Latvijas īpaši aizsargājamajās dabas teritorijās, kā arī abos dabas parkos ieviest sabiedrisko vides monitoringu. Iecerēts iegādāties arī apmeklētāju skaitītāju, ko uzstādīs Bauskas dabas parkā.Piecos dabas parkos plānots sakārtot informatīvo bāzi – izgatavot un uzstādīt virzienu norādes, informatīvas zīmes un stendus. Piecos dabas parkos iecerēta atpūtas vietu labiekārtošana – solu, galdu, atkritumu tvertņu un ekoloģisko tualešu izvietošana, investīcijas taku un celiņu izveide, laivu piestātņu un kāpņu izbūve.Plānotas mācības 20 vides gidiem, pieci vienas dienas semināri pašvaldību darbiniekiem par īpaši aizsargājamo teritoriju ilgtspējīgu vadību un apsaimniekošanu. Projekta ieviešanas noslēguma daļā būs dabas fotogrāfiju konkurss. Veiksmīgākie darbi tiks iekļauti ceļojošā fotoizstādē, tos varēs aplūkot daudzu Zemgales novadu iedzīvotāji. Iecerēts sagatavot un iespiest bagātīgi ilustrētu grāmatu par Zemgales nozīmīgākajām dabas vērtībām.Jelgavā jau notikusi projekta vadības grupas sanāksme. Dalībnieki iepazīstināti ar plānotajām aktivitātēm, to īstenošanas grafiku un partneru pienākumiem projekta veiksmīgā ieviešanā.Septembra sākumā notiks projekta atklāšanas seminārs. Tajā piedalīsies vides speciālisti, valsts un pašvaldību institūciju pārstāvji, katrs projektā ietverta dabas objekta apsaimniekotājs iepazīstinās ar objekta vērtējumu un identificēs aktuālākās problēmas darba pilnveidē.Projekta kopējās izmaksas ir 383 798 eiro. No šīs summas 326 228 eiro ir EEZ un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ieguldījums, bet 57 570 eiro – partneru līdzfinansējums.

Pievieno komentāru

Latvijā un pasaulē