Kādi projekti saņēmuši ES fondu līdzfinansējumu?

Latvijā ES fondi piešķir atbalstu dažādu jomu projektiem, bet tos visus saista augstāks mērķis – vairot reģiona konkurētspēju, attīstīt tautsaimniecību un sekmēt ilgtspējīgu attīstību.


Mērķtiecīgs līdzfinansējums

Latvijā finansējumu piešķir 5 ES fondi, un katram ir sava atbalsta joma:
1) Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) – reģionālo atšķirību izlīdzināšana;
2) Eiropas Sociālais fonds (ESF) – nodarbinātība un cilvēkresursi;
3) Kohēzijas fonds (KF) – transports un vide;
4) Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) – lauku reģionu attīstība;
5) Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds (EJZF) – piekrastes kopienu labklājības veicināšana.

ES līdzfinansējums vienmēr ir papildu finanšu atbalsts, jo ES fondi nesedz visas projekta izmaksas.

Kā tiek sadalīti ES fondi?
ES līdzekļu piešķiršanas process notiek pēc dalītās pārvaldības principa, kuru īstenojot, Eiropas Komisija ar katru dalībvalsti slēdz partnerības līgumu. Partnerības līguma rezultātā tiek noteiktas investīciju programmas.

2014.–2020. gada plānošanas periodā Latvijā tiek īstenotas 3 programmas:
1) darbības programma “Izaugsme un nodarbinātība” (ERAF, ESF un KF līdzekļi);
2) Latvijas lauku attīstības programma 2014–2020 (ELFLA līdzekļi);
3) Rīcības programma zivsaimniecības attīstībai 2014–2020 (EJZF līdzekļi).

Uzziniet, cik dažādus projektus šo programmu ietvaros atbalsta ES fondi!


Eiropas Sociālā fonda projekti

Apmāci savu darbinieku!
Nodarbinātības Valsts aģentūra īsteno projektu “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai”, kura ietvaros darba devēji var saņemt finansiālu atbalstu bezdarbnieka apmācīšanai par uzņēmumam nepieciešamo speciālistu. Projektā plānots apmācīt vairāk nekā 1200 bezdarbnieku.

Izglītoti pedagogi = izglītoti bērni
Valsts izglītības satura centram ES fondi piešķīruši finansējumu, lai sekmētu kompetenču pieeju izglītībā. Finansējums tiks īstenots sadarbībā ar visu pakāpju izglītības iestādēm, lai pirmsskolas izglītības, pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpes iestādēs ieviestu un nodrošinātu kompetenču pieejā balstītu mācību saturu.

Dzīvo veselīgi!
Dažādos Latvijas novados tiek īstenoti veselības veicināšanas pasākumi, kas ietver, piemēram, bezmaksas sporta un jogas nodarbības iedzīvotājiem, speciālistu konsultācijas un citas ar veselīgu dzīvesveidu un slimību profilaksi saistītas aktivitātes. Šo informatīvo un praktisko pasākumu mērķis ir popularizēt veselīgu dzīvesveidu un paaugstināt šādu pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem, jo īpaši nabadzīgākām un sociāli atstumtām iedzīvotāju grupām.


Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekti

Jauns stadions sportistiem un dejotājiem
Viens no lielajiem projektiem, ko atbalsta ES fondi, ir Daugavas stadiona atjaunošana Rīgā. 37,5 miljoni eiro tiks ieguldīti, lai pārveidotu padomju laikā tapušo un novecojušo stadionu par daudzfunkcionālu un modernu sporta un kultūras objektu, kas veicinās pasākumu pieejamību iedzīvotājiem un tūristiem, vairojot arī Grīziņkalna apkaimes pievilcību.

Labi ārsti reģionos
Veselības aprūpes jomā ES fondi atbalsta ārstniecības personu piesaisti reģioniem. Ir plānots ar finansējuma palīdzību uz reģioniem “aizvilināt” vairāk nekā 1400 ārstniecības personu, kuras varēs saņemt vienreizēju kompensāciju un ikmēneša uzturēšanās maksas kompensāciju.

Kuldīgā uzplaukst bērza saplāksnis
ES fondi piešķīruši līdzfinansējumu jaunas bērza saplākšņa ražotnes būvniecībai, ļaujot uzņēmumam paplašināt ražošanu un iekļaut piedāvājumā jaunu produktu – laminēto bērza saplāksni. Atbalsts saņemts mazajiem un vidējiem uzņēmumiem paredzētā specifiskā atbalsta mērķa ietvaros par ražošanas telpu un infrastruktūras izveidi vai rekonstrukciju.

Nost ar plūdiem Ogrē!
Ir atbalstīti divi projekti par Rīgas HES aizsargdambju atjaunošanu Ogrē un Ikšķilē, cerot samazināt plūdu apdraudējumu Ogres un Ikšķiles novadā, tādējādi veicinot uzņēmējdarbības attīstību, uzlabojot iedzīvotāju dzīves kvalitāti un sekmējot visas teritorijas vērtību tautsaimniecībā.


Kohēzijas fonda projekti

Lai top ūdens!
ES fondi piešķirti arī vairāku Latvijas pilsētu ūdenssaimniecības tīklu sakārtošanai vai paplašināšanai, nodrošinot komunālo ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu pieejamību plašākām iedzīvotāju grupām.

Par gludiem ceļiem un dzelzceļiem!
Liela daļa Kohēzijas fonda līdzekļu piešķirta LR Satiksmes ministrijai valsts autoceļu seguma pārbūvei. Šajā plānošanas periodā galvenokārt nauda piešķirta A kategorijas autoceļu remontam. Cita starpā Eiropas fondi finansē arī TEN-T dzelzceļa tīklā ietilpstošā posma Sarkandaugava – Mangaļi – Ziemeļblāzma uzlabošanu.


Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda projekti

Smilšu bumba Vecpiebalgā un sporta zāle Rūjienā
Pateicoties ES fondu naudas piesaistei, turpmāk Vecpiebalgā varēs spēlēt pludmales volejbolu, bet Rūjienas vidusskolā jau ir tapusi moderna sporta zāle.

Laukiem būt
Daudzas zemnieku saimniecības piesaista ELFLA līdzekļus saimniecības modernizēšanai vai tehnikas iegādei, kā arī produkcijas klāsta paplašināšanai.

Zivis un kuģi
Latvijas Zivrūpnieku savienība saņēmusi līdzfinansējumu jaunu noieta tirgu sekmēšanai un reklāmas kampaņām. Savukārt Salacgrīvas osta piesaistījusi EJZF līdzekļus zvejas kuģu piestātnes pārbūvei.


Iespēja arī Jūsu projektam!
Šajā rakstā minēti tikai daži piemēri tam, cik dažādu jomu projektus atbalsta ES fondi. Ja arī Jums ir lieliska ideja, finanšu un biznesa plānošanas konsultāciju uzņēmuma “Edo Consult” komanda aicina izmantot pieejamās ES atbalsta iespējas! Lai Jūs nebiedē projektu sagatavošanas process! “Edo Consult” speciālistu ilggadējā pieredze ļāvusi izprast projektu izstrādes nianses, tādējādi klientiem tiek sniegts pārdomāts un kompetents atbalsts visā projekta sagatavošanas gaitā līdz pat finansējuma saņemšanai.

Pievieno komentāru

Reklāmraksti