Bauska piedalīsies projektā «Atver sirdi Zemgalē»

Bauskas novada dome šonedēļ apstiprināja dalību projektā «Atver sirdi Zemgalē», kas paredz palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem.

Bauskas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Zane Gorškova aģentūru LETA informēja, ka šis projekts ir deinstitucionalizācijas aktivitāte, kas nozīmē, ka cilvēkiem, kuri pašlaik uzturas valsts sociālās aprūpes institūcijās, bet varētu dzīvot ārpus tām, pakāpeniski tiks nodrošināti sociālie pakalpojumi dzīvesvietā. Sociālos pakalpojumus, kas kompensēs līdzšinējo valsts institūciju klientu vajadzības pēc palīdzības ikdienas aktivitātēs, piemēros individuāli katram cilvēkam.

Projekta «Atver sirdi Zemgalē» mērķis ir Zemgales reģionā palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem.

Mērķa sasniegšanai būs nepieciešamas izvērtētas personu ar invaliditāti un ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu individuālās vajadzības un izstrādāti atbalsta plāni, kā arī izstrādāts detalizēts deinstitucionalizācijas plāns, kurā izvērtēti pašreizējie pakalpojumi un noteikti nepieciešamie uzlabojumi to optimālai attīstībai.

Tāpat šim mērķim būs nepieciešami izstrādāti bērnu aprūpes iestāžu reorganizācijas plāni, sniegti sabiedrībā balstīti pakalpojumi personām ar invaliditāti, apmācīti speciālisti, izglītota un informēta sabiedrība, informēja pašvaldības pārstāve.

Projekta mērķa grupas ir pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, kuras saņem valsts finansētus ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojumus. Pasākuma īstenošanas laikā tās pāriet uz dzīvi sabiedrībā kā pilngadīgas personas ar garīgā rakstura traucējumiem, kuras potenciāli var nonākt valsts ilgstošas aprūpes institūcijā.

Tāpat projekta mērķa grupas ir ārpusģimenes aprūpē esoši bērni un jaunieši līdz 17 gadu vecumam, kuri saņem valsts vai pašvaldības finansētus bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojumus, bērni ar funkcionāliem traucējumiem, potenciālie aizbildņi, adoptētāji, audžuģimenes.

Šā projekta sadarbības līgums paredz izveidot deinstitucionalizācijas vadības grupu, sniegt nepieciešamo informāciju deinstitucionalizācijas plāna izstrādes procesā, piesaistīt sociālo mentoru, atvērt Valsts kasē atsevišķu norēķina kontu, kā arī nodrošināt atsevišķu projekta pasākumu priekšfinansēšanu.

Zemgales plānošanas reģionam piešķirtie Eiropas Sociālā fonda līdzekļi ir 5 709 424 eiro, un projektā piedalās 21 pašvaldība. 85% no projekta kopējām izmaksām sedz Eiropas Sociālais fonds, un 15% ir valsts budžeta finansējums.

Finansējums tiek pārskaitīts pašvaldībai sešu mēnešu laikā pēc atskaišu iesniegšanas. Priekšfinansējuma apjoms būs atkarīgs no deinstitucionalizācijas plāna izstrādes rezultātiem un pēc izvērtējuma, cik novada iedzīvotājiem ir nepieciešami projektā minētie pakalpojumi. Pašlaik šādas informācijas nav, bet ir zināms, ka Sociālajam dienestam būs jānodrošina viens mentors-pavadonis piecām personām ar invaliditāti, skaidroja Gorškova.

Projekta īstenošana plānota līdz 2022. gada 31. decembrim.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas