Bauskas novadā iespējams saņemt pašvaldības līdzfinansējumu teritoriju labiekārtošanai 4

Kopš februāra beigām Bauskas novada pašvaldībā iespējams saņemt līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju teritoriju labiekārtošanai, ko pašvaldība gatava finansēt no 50% līdz 95% apmērā, informēja pašvaldībā.Šā gada 28.februārī spēkā stājas saistošie noteiktumi par Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējuma apmēru un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai, informēja Bauskas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Ieva Šomina. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldība piešķir līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanas - renovācijas, rekonstrukcijas vai remonta pasākumu īstenošanai, kā arī piešķiramā līdzfinansējuma apmēru. Līdzfinansējuma saņemšanai var pieteikties daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki vai dzīvokļu īpašnieku kopība, saistošajos noteikumos saukti par pasūtītāju. Līdzfinansējuma apmērs svārstās no 50% līdz pat 95% no attiecināmajām izmaksām. Atbalstu iespējams saņemt brauktuves, ietves un/vai laukuma būvniecībai, tostarp rekonstrukcijai un renovācijai vai remontam, apgaismojuma izbūvei, rekonstrukcijai un/vai renovācijai, citam piesaistītā zemesgabala labiekārtojumam (bērnu rotaļu laukuma, soliņu, atkritumu urnu, atkritumu konteineru laukumu, zālienu izveidošanai, rekonstrukcijai vai renovācijai), tehniskā projekta izstrādei, brauktuvju, ietvju un/vai laukuma esošā seguma remontam, būvuzraudzības veikšanai, autoruzraudzības veikšanai. Lai saņemtu līdzfinansējumu, objektam ir jāatbilst arī noteiktiem kritērijiem - daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopējā platība ir lielāka par 200 kvadrātmetriem un tajā esošo neapdzīvojamo telpu platība nepārsniedz 35% no dzīvojamās mājas kopējās platības, daudzdzīvokļu dzīvojamā māja ir pārņemta dzīvokļu īpašnieku valdījumā vai par mājas apsaimniekošanu, vai pārvaldīšanu ir noslēgts pilnvarojuma līgums, vai māju apsaimnieko pārvaldnieks. Tāpat nepieciešams, ka normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņemts dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums. Līdzfinansējums netiek piešķirts, ja par iesniegumā minētajām aktivitātēm ir saņemts līdzfinansējums Eiropas Savienības fondu vai citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem vai citiem finanšu instrumentiem. Līdzfinansējuma saņemšanai Bauskas novada administrācijā jāiesniedz latviešu valodā sagatavots projekta iesniegums, kas sastāv no aizpildītas projekta iesnieguma veidlapas un citiem saistošajos noteikumos uzskaitītājiem iesniedzamajiem dokumentiem. Projekta iesniegumu var iesniegt gan papīra formātā, gan elektroniski. Lēmumu par finansējuma piešķiršanu novada dome pieņem 45 dienu laikā pēc projekta iesnieguma reģistrēšanas un par šo lēmumu piecu dienu laikā tiek paziņots projekta iesniedzējam. Ar saistošajiem noteikumiem plašāk iespējams iepazīties Bauskas novada pašvaldības mājaslapā, kā arī laikraksta "Bauskas Novada Vēstis" februāra izdevumā.

Pievieno komentāru

Komentāri 4

Pašvaldības administrācijas speciālistu kontakti: http://www.bauska.lv/i.php?id=853
Var jautāt gan Saimnieciskās nodaļas, gan Attīstības un plānošanas nodaļas speciālistiem

pirms 7 gadiem, 2013.03.07 10:57

Pašvaldības administrācijas speciālistu kontakti: http://www.bauska.lv/i.php?id=853
Var jautāt gan Saimnieciskās nodaļas, gan Attīstības un plānošanas nodaļas speciālistiem

pirms 7 gadiem, 2013.03.07 10:56

Egij,atstāj savu kontaktinfo,lai var interesēties un iegūt papildifo!

pirms 7 gadiem, 2013.03.06 23:06

Egija

Kurā vēl novadā ir iespēja startēt vairākās pašvaldības līdzfinansētās programmās, lai uzlabotu savas dzīves kvalitāti, sakārtojot vidi, kurā paši dzīvojam? Leader (Lauku attīstības programma), Nīderlandes fonds, Bauskas novada pašvaldības saistošie noteikumi. Visi atvērti un gaida iedzīvotāju iniciatīvu. Vajag palīdzēt? Droši, tāpēc mēs esam, lai šo palīdzību sniegtu! Kontakti www.bauska.lv

pirms 7 gadiem, 2013.03.06 11:39

Vietējās ziņas