Bauskas novada pašvaldībā noslēgusies Valsts kontroles veiktā revīzija; pašvaldības komentārs un atziņas 52

Šodien, 18. septembrī, Valsts kontrole nodevusi atklātībai likumības un lietderības revīzijas «Pašvaldību infrastruktūras objektu un projektu finansēšanas sistēmas, procesa un kritēriju atbilstība racionālas finanšu līdzekļu izlietošanas, efektivitātes un ilgtspējas principiem» rezultātus, kurā vērtēja pašvaldību infrastruktūras objektus, kas uzbūvēti par ES fondu finansējumu un Valsts kases izsniegtu aizņēmumu.

Revīzija, kas tika uzsākta 2018. gada nogalē, notika 15 pašvaldībās: Bauskas novadā, Carnikavas novadā, Dundagas novadā, Jaunjelgavas novadā, Jaunpils novadā, Jelgavas novadā, Jēkabpils pilsētā, Kuldīgas novadā, Krustpils novadā, Ludzas novadā, Rugāju novadā, Salacgrīvas novadā, Siguldas novadā, Stopiņu novadā, Valkas novadā. Revīzija noslēgusies ar Valsts kontroles sagatavotu ziņojumu ««Ja dod, tad ņem» jeb pašvaldību prakse, aizņemoties finansējumu un plānojot infrastruktūras attīstību», kurā analizēts revīzijas laikā konstatētais.

Revīzijas laikā Valsts kontrole ir konstatējusi trūkumus pašvaldību darbā, tomēr tiek norādīts arī uz valsts līmeņa kontroles un plānošanas nepilnībām, kas, savukārt, negatīvi ietekmē pašvaldību darbu – kavē mērķtiecīgi plānot ieguldījumus, kā arī neuzstāj uz nepieciešamību izvērtēt īstenojamo projektu lietderību.


Veikts uzkrājums peldbaseina būvniecībai, bet neprecīzi aprēķināti uzturēšanas izdevumi
Kā norāda Valsts kontrole, tad revīzijas izlasē iekļautajās 15 pašvaldībās infrastruktūras objektu būvniecība un rekonstrukcija lielākoties tiek finansēta, piesakoties Valsts kases aizņēmumam (tai skaitā aizņēmumam ES finansēto projektu līdzfinansēšanai). Tikai atsevišķas Pašvaldības nodrošina pašvaldības budžeta līdzekļus nozīmīgu infrastruktūras attīstības projektu līdzfinansēšanai, piemēram, Bauskas novada pašvaldība veica uzkrājumus peldbaseina būvniecībai, iekrājot šim mērķim 1,5 miljonus eiro jeb 47 % no plānotajām objekta kopējām izmaksām. Otra pašvaldība, kas par uzkrājuma veidošanu uzteikta ziņojumā ir Stopiņu novads.

Tikai septiņas pašvaldības, tostarp Bauskas novada pašvaldība, ir veikušas infrastruktūras objektu sagaidāmo uzturēšanas izmaksu aprēķinu pirms projekta īstenošanas, taču uzturēšanas izdevumi krietni pārsniedza prognozētos, teikts ziņojumā. Šis secinājums attiecināms arī uz Bauskas novada peldbaseina uzturēšanas izdevumiem, kuri 2018. gadā bija par 18% lielāki, nekā plānots pirms objekta būvniecības uzsākšanas, un arī pašvaldības dotācija peldbaseina darbības nodrošināšanai vairāk nekā divas reizes pārsniedza plānoto. Peldbaseina izmaksu aprēķinā pieļautās kļūdas, jeb pārlieku pozitīvais skatījums, noteikti nav apzināta rīcība, lai labākā situācijā atspoguļotu nākotnes redzējumu. Lai gan Bauskas novada pašvaldības speciālisti konsultējās ar citu, Latvijā jau strādājošu, peldbaseinu vadības komandām, diemžēl, katra būve ir unikāla un precīzi paredzēt ekspluatācijas izdevumus ir samērā sarežģīti. Neskatoties uz to, ka peldbaseina noslodze atbilst plānotajam un ēka izrādījusies pat energoefektīvāka kā sākotnēji iecerēts, diemžēl, pirmā gada ekspluatācijas izdevumi faktiski pārsniedza plānotos. Tas skaidrojams arī ar pakalpojumu cenu kāpumu un pirmā ekspluatācijas gada neparedzētajiem izdevumiem. Balstoties uz esošo pieredzi, turpmākajiem gadiem peldbaseina izdevumu tāmi būs iespējams sastādīt daudz precīzāk.

Latvijas peldēšanas federācija (turpmāk LPF)  pašvaldībām pārmet nepietiekamu konsultēšanos par tehnisko prasību un rekomendāciju ievērošanu peldbaseina būvniecībā. Starp šīm pašvaldībām ir arī Bauskas novada pašvaldība. Pašvaldība atzīst, ka Bauskas peldbaseina plānošanas un projektēšanas fāzē netika veiktas konsultācijas ar LPF. Šāda situācija izveidojās tādēļ, ka sākotnēji peldbaseins bija iecerēts kā izklaides un atpūtas objekts. Projekta tālākas virzības gaitā radikāli manījās peldbaseina lietošanas mērķis, tam kļūstot par Bauskas Bērnu un jaunatnes sporta skolas infrastruktūras objektu. Tika uzsāktas konsultācijas ar LPF, ņemti vērā federācijas ieteikumi, kā rezultātā tika palielināts projekta apjoms un īstenoti arī citi ieteikumi. Pēc konsultācijām ar LPF un LPF ieteikumu izpildes, Bauskas baseins atbilst LPF prasībām nacionāla līmeņa peldēšanas sacensību rīkošanai.


Plāno stratēģiski un nosaka prioritātes, kas pēcāk nesakrīt ar paveikto
Daudzo vajadzību un ierobežoto resursu apstākļos pašvaldībām ir būtiski identificēt projektus, kuru īstenošana ir prioritāra, attiecīgi tam plānojot finansējumu konkrētā budžeta gada ietvaros, uzsver Valsts kontrole un norāda, ka Bauskas novads ir starp tām deviņām apskatītajām pašvaldībām, kas attīstības plānošanas vai budžeta plānošanas dokumentos ir noteikušas prioritāros infrastruktūras projektus vai attiecīgajā gadā prioritāri attīstāmos infrastruktūras veidus. Kā teikts ziņojumā, tad Bauskas novada pašvaldība ir izstrādājusi vairāku nozaru stratēģijas, kurās noteikti prioritārie darbības virzieni un katra virziena ietvaros veicamie prioritārie uzdevumi. Piemēram, par prioritāru atzīta  Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas peldbaseina būvniecība, sporta halles izbūve Bērnu un jaunatnes sporta skolai, kā arī esošo sporta būvju un komplekso sporta laukumu uzturēšana un rekonstrukcija. Tāpat Bauskas novada pašvaldība, ikgadējā budžeta sagatavošanas gaitā, nosaka un pārskata pašvaldības budžeta prioritātes, norādot arī to sasaisti ar attīstības programmu.

Uzteikto plānošanu aizēno fakts par plānu neatbilstošu īstenošanu dzīvē. Kā norādīs ziņojumā – Bauskas novada pašvaldības pasūtītā pētījumā par skolu tīkla optimizāciju sniegts ieteikums slēgt Mežotnes pamatskolu, ēkā saglabājot tikai pirmsskolas apmācību. Pašvaldība ieteikumu ir īstenojusi daļēji, pārveidojot skolu par Mežotnes sākumskolu. Saskaņā ar pašvaldības datiem Mežotnes sākumskolā 2018./2019. mācību gadā ir 34 sākumskolas un 39 pirmsskolas līmeņa skolēni, savukārt uzsākot 2019./2020. mācību gadu – attiecīgi 37 un 36 skolēni. Neskatoties uz to, Bauskas novada pašvaldība ir veikusi gan ēkas pārbūvi, Valsts kasē aizņemoties līdzekļus 642 766 eiro apmērā, gan kā vienu no 2019.gada budžeta prioritātēm noteikusi Mežotnes sākumskolas sporta zāles būvniecību. Sporta zālē paredzēti divi stāvi ar  kopējo platību 1817,8 kvadrātmetri, tai skaitā universāla sporta spēļu zāle ar tribīnēm, trenažieru zāle, sacensību tiesāšanas sekretariāts. Tomēr ne Bauskas novada Attīstības programmā, ne novada Sporta stratēģijā nav pamatota sporta zāles nepieciešamība, kā arī investīciju plānā šāds projekts nav paredzēts. Tādējādi pašvaldība plāno investīcijas izglītības iestādēs, kuru pastāvēšana nākotnē var būt apdraudēta.

Kā pašvaldība skaidroja Valsts kontrolei, tad iemesli šādai nesakritībai meklējami politiskos lēmumos. Jāsāk ar to, ka Bauskas novada domes sastāvs ir ļoti sadrumstalots. Pēc 2013.gada pašvaldību vēlēšanām, domē bija pārstāvēti 8 saraksti. Uz vēlēšanām sarakstu izvēle bija vēl plašāka, savukārt, iedzīvotāju aktivitāte vēlēšanās – zema, nepilni 50%. Tas nozīmē, ka balsotāju balsīm sadaloties starp daudzajiem sarakstiem, nepieciešams neliels balsu skaits, lai iekļūtu novada domē. Šāda situācija rada lieliskus apstākļus politiskām manipulācijām un populistisku ideju attīstībai. Nepieciešams pārliecināt nelielu vēlētāju skaitu, lai uzvarētu vēlēšanās, un tas nereti tiek panākts, izmantojot populistiskas idejas.

Diemžēl tieši populisms ir pamats plānotajiem ieguldījumiem sporta zāles pie Mežotnes sākumskolas būvniecībā. Mežotnes sākumskolas sporta zāles būvniecība nav finansiāli pamatojama, kā teikts arī ziņojumā – tā nav iekļauta pašas novada domes apstiprinātajos attīstības plānošanas dokumentos, taču tas netraucēja novada domē opozīciju pārstāvošos deputātus virzīt ideju par sporta spēļu zāļu būvniecību ne vien pie Mežotnes sākumskolas, bet arī pie Vecsaules pamatskolas. Ja Vecsaules pamatskolas sporta zāles būvniecību vēl varētu pamatot ar ievērojami lielāku audzēkņu skaitu, tad Mežotnes sākumskolā izglītību iegūst mazāk par 100 audzēkņiem, konkrēti uz 2019.gada septembri – 74 skolēni, un nekas neliecina, ka skolēnu skaits varētu palielināties. Šī opozīcijas deputātu virzītā iecere jau sākotnēji bija uzskatāma par nelietderīgu līdzekļu ieguldījumu.

Diemžēl, Bauskas novada administrācijai, kā izpildvarai neizdevās pārliecināt lēmējvaru par to, ka nav ne dokumentāla, ne finansiāla pamatojuma šādu objektu būvniecībai un projekti tika iekļauti 2019. gada budžeta prioritāšu sarakstā. Šajā gadījumā, fakts, ka Valsts kase ir ierobežojusi aizdevumu izsniegšanu pašvaldībām, ir vērtējams pozitīvi, jo līdzekļu trūkums apturēja sporta zāļu projektu tālāku virzību īstenošanas virzienā un, līdz ar to, arī pašvaldības līdzekļu nepamatotu ieguldīšanu.

Savukārt Mežotnes sākumskolas ēkas renovācija tika veikta ēkas sliktā tehniskā stāvokļa dēļ. Uz to norādīja izglītības iestādes vadība, to apsekošanas rezultātā konstatēja arī Būvniecības Valsts kontroles birojs. Bauskas novada administrācijas Saimnieciskās nodaļas speciālisti, balstoties uz viņu rīcībā esošo informāciju, par piemērotāko risinājumu atzina ēkas siltināšanu, tādā veidā ne vien uzlabojot ēkas energoefektivitāti, bet novēršot arī tehniskās problēmas. Neskatoties uz to, ka nākotnē, kā ziņojumā norāda Valsts kontrole, izglītības iestāde šajā ēkā varētu neatrasties, ēka arī turpmāk būs Bauskas novada pašvaldības īpašums un tās izmantošanai būs jārod risinājums, tādēļ ēkas uzturēšana labā tehniskā stāvoklī ir saprotama pašvaldības rīcība.

Otrs aizrādījums saistībā ar nesakritībām plānošanā un īstenošanā Bauskas novada pašvaldībai izteikts par projekta «Videonovērošanas sistēmas Bauskā izbūves 2. un 3. kārta» realizāciju. Bauskas novada pašvaldība 2018. gadā saņēma Valsts kases aizņēmumu šī projekta īstenošanai, taču pašvaldības apstiprinātajā prioritāšu sarakstā projekts atradās kā pēdējais. Valsts kontrole uzskata, ka tādējādi šī projekta īstenošana nav pietiekami sasaistīta ar pašas pašvaldības noteiktajām prioritātēm un līdz ar to nav pamatota. 

Pašvaldība atzīst, ka, īstenojot projektus,  ne vienmēr izdodas ievērot sākotnēji plānoto prioritāro objektu secību. Pirmkārt, tas skaidrojams ar to, ka Investīciju plāns tiek sastādīts vairākiem gadiem, šo gadu laikā situācija mainās un projekts, kurš pirms gadiem nešķita pietiekami aktuāls, lai nokļūtu saraksta priekšgalā, gadiem ejot, kļuvis par radikāli nepieciešamu. Videonovērošanas sistēmas izveide Bauskā bija tieši šāds gadījums. Pieaugot vandalisma apjomiem, pieaugot satiksmes intensitātei pilsētā, kā arī pamatojoties uz pašvaldības ieceri izveidot pašvaldības policiju, videonovērošanas sistēmas projekta īstenošana kļuva par neatliekamu prioritāti.

Nav noliedzams, ka nereti projektu prioritārās secības maiņu veicina arī ārējā finansējuma pieejamība, piemēram ES struktūrfondu projektu konkursi. Pašvaldība piekrīt, ka īstenot kādu ieceri tikai tādēļ, ka tai ir pieejams līdzfinansējums, bet nav pamatojuma, nav racionāli, tomēr, ja iecere ir iekļauta investīciju plānā, tad neskatoties uz to, ka tā, iespējams, nav pirmā no prioritātēm, būt elastīgiem un to īstenot brīdī, kad tai ir pieejams līdzfinansējums, ir atbalstāma rīcība.


Sporta halles būvniecībā likumības un lietderības trūkumus nesaskata
Viens no Bauskas novada revīzijā apskatītajiem infrastruktūras objektiem bija arī jaunbūvējamā Bērnu un jaunatnes sporta skolas sporta halle. Kā norāda Valsts kontrole – plānojot infrastruktūras attīstību un izvērtējot blakus novadu plānošanas dokumentus, pašvaldībām ir būtiski izvērtēt projektu ieceres arī kontekstā ar apkārtējos novados pieejamo infrastruktūru un tās attīstības plāniem. Kā teikts ziņojumā, tad Bauskas novada pašvaldība revidējamajā laika periodā īsteno divus finansiāli ietilpīgus, primāri Bauskas novada bērnu un jaunatnes sporta skolai paredzētus, projektus: peldbaseina un multifunkcionālā sporta centra būvniecību. Pašvaldībai apkārtējos novados nav līdzīgu objektu, turklāt arī IZM pētījumā ir atzīts, ka Bauskas novads ir vienīgais Zemgales reģionālais attīstības centrs, kuram nav savas multifunkcionālās sporta halles.

Uzsvērts, ka Bauskas novada pašvaldība ir starp tām pašvaldībām, kas ir apzinājušas objekta mērķauditoriju un potenciālo noslodzi. Bauskas novada pašvaldība, plānojot sporta halles būvniecību, ir apzinājusi potenciālo apmeklētāju skaitu un plānoto sporta zāļu mērķauditoriju, prognozējusi sporta skolas audzēkņu skaita izmaiņas nākotnē, kā arī izstrādājusi plānu halles noslogojuma grafikam.

Izmantojot luksofora principu, analizēti lielākie infrastruktūras objekti visās revīzijā iekļautajās pašvaldībās. Bauskas novads šajā analīzē saņēmis pozitīvu vērtējumu. (Zaļš – kritērijs izpildīts, dzeltens – kritērijs izpildīts daļēji, sarkans – kritērijs nav izpildīts vai konstatēti būtiski trūkumi. Apzīmējums n/a lietots objektiem, kas vēl nav nodoti ekspluatācijā vai citu iemeslu dēļ nav vērtējami konkrētā jautājuma ietvaros.)

20190918-1545-revizijabauska.jpg
 

Ziņojumā norādīts arī uz citu labo praksi, ko savā darbā īsteno Bauskas novada pašvaldība.

13 revīzijas izlasē iekļautajās pašvaldībās revidenti konstatēja projektus, kuros ņemta vērā iedzīvotāju mobilitāte novada ietvaros un uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamā infrastruktūra, īstenojot projektus, kas savieno apdzīvotas vietas ar novada centru savā starpā un ar nozīmīgiem infrastruktūras objektiem. Bauskas novada pašvaldība ir veikusi satiksmes infrastruktūras tīkla kartēšanu, apzinot tranzīta ielas, paralēlos maršrutus galvenajām tranzīta ielām un iedzīvotāju plūsmu no Mūsas upes pretējā krastā esošā Bērzkalnu ciema uz pilsētas centru; revidējamajā laika posmā veikti apjomīgi darbi tranzīta ielu un tranzīta maršrutiem paralēlo ielu rekonstrukcijai, atklāts jauns gājēju tilts pār Mūsas upi, kas savieno Bauskas pilsētu un Bērzkalnu ciemu, kā arī izbūvēti gājēju un velosipēdistu celiņi, kas savieno Bauskas pilsētu ar Bērzkalnu ciemu un Rītausmu ciemu Īslīces pagastā.

Tikai trīs pašvaldības ir veikušas arī padziļinātu to rīcībā esošo datu analīzi un izdarījušas secinājumus par nepieciešamajiem uzlabojumiem objektu darbībā. Bauskas novada pašvaldība ir apkopojusi datus par peldbaseina apmeklējumu un ienākumiem 2018. gadā, secinot, ka peldbaseina noslogojums atbilst plānotajam; pašvaldība veica arī peldbaseina būvniecības projekta administratīvās ieviešanas efektivitātes izvērtēšanu, apzinot projekta rezultātus, nozīmīgākos riskus, kas īstenojās projekta ieviešanas laikā, un izstrādājot ieteikumus līdzīgu projektu ieviešanā.


Ko darīt, lai uzlabotu situāciju
Revīzijas noslēgumā Bauskas novada pašvaldība saņēma vienu valsts kontroles ieteikumu - lai nodrošinātu ekonomisku rīcību ar pašvaldības finanšu līdzekļiem un efektīvu projektu īstenošanu, pašvaldībai nepieciešams pilnveidot attīstības plānošanas, stratēģiskās vadības, projektu vadības un finanšu vadības un kontroles procesus (piemēram, procesu aprakstus, iekšējos normatīvos aktus, struktūrvienību darbību reglamentējošos dokumentus), tajā skaitā: budžeta plānošanas procesā noteikt konkrētas, no iedzīvotāju vajadzībām izrietošas prioritātes infrastruktūras attīstībai īstermiņā un ilgtermiņā.

Lai īstenotu Valsts kontroles ieteikumus, Bauskas novada pašvaldība līdz 2020. gada vidum apņēmusies sagatavot jaunus normatīvos dokumentus vai veikt izmaiņas jau esošos dokumentos: pilnveidot Bauskas novada pašvaldības organizētā konkursa «Mēs savam novadam» nolikumu, papildinot konkursa norises kārtību ar iedzīvotāju balsojumu, kura rezultātā tiek noteikti pašvaldības līdzfinansējuma saņēmēji, tādējādi nodrošinot lielāku sabiedrības iesaisti publisko līdzekļu pārvaldībā; izstrādāt vadlīnijas pilsoniskās iesaistes veicināšanai Bauskas novada pašvaldībā;  izstrādāt krīzes komunikācijas plānu; izstrādāt iekšējo normatīvo aktu, kas regulē projektu ieviešanas kārtību  Bauskas novada pašvaldībā.

Kā pašvaldība norādīja Valsts kontrolei, tad vēl viena iecere, kuru pašvaldība apsver īstenot nākotnē, ir ārējo ekspertu piesaiste būvniecības projektu īstenošanas procesā. Pašvaldība katru dienu nebūvē lielus infrastruktūras objektus un kavēšanās būvniecības procesa laikā, diemžēl, saistāma arī ar pašvaldības profesionālās kapacitātes trūkumu. Lai izvairītos no kļūdām, kas rodas pieredzes trūkuma dēļ, būtu lietderīgi piesaistīt kvalificētu inženierkonsultantu būvniecības iepirkuma sagatavošanas stadijā un  sertificētu būvdarbu projektu vadītāju, kas pārstāvētu pašvaldības intereses būvlaukumā un ļautu izvairīties no tiešas vai netiešas būvkomersanta patvaļas, kas noved pie kaitējuma nodarīšanas. Kāpēc šādus speciālistus nepieņem darbā pašvaldībā? Atbilde uz šo jautājumu ir vienkārša – par to atalgojumu, kādu nosaka normatīvais regulējums, tik augsta līmeņa būvniecības nozares speciālistu piesaistīt nav iespējams, jo privātajā sektorā algas ir pat divas un trīs reizes lielākas.

Pievieno komentāru

Komentāri 52

Ordeni Šominai!

"Saskaņā ar pašvaldības datiem Mežotnes sākumskolā 2018./2019. mācību gadā ir 34 sākumskolas un 39 pirmsskolas līmeņa skolēni, savukārt uzsākot 2019./2020.mācību gadu – attiecīgi 37 un 36 skolēni. Neskatoties uz to, Bauskas novada pašvaldība ir veikusi gan ēkas pārbūvi, Valsts kasē aizņemoties līdzekļus 642 766 eiro apmērā”... komentē Šomina!

Bet cik izglītojamo bija pirms Ābelnieks pasludināja skolu reorganizāciju izmetot vējā 9650 EUR par J.Turlaja sazīmēto karti ar taisnām bultām uz centru? Kas pēc tam notika ar Mežgaļiem un notiek ar Mežotni?
Vai kuplās sabiedrisko attiecību nodaļas izslavētā izpildvara pildot vadoņu uzdevumu, lai saknē noraktu ideju par nelielu atvieglota karkasa, sendvičpaneļu tipveida sporta zāles būvniecību nesaplānoja divreiz lielākas “halles” un nenosūtīja cenu aptauju speciāli izvēlētiem “partneriem”, lai saņemtu PRIEKŠIZPĒTES REZULTĀTUS Mežotnei - 3 480 000 EUR no ABORAS, 2 353 000 EUR no ARČERA, un 3 367 397,14 EUR no VELVES un attiecīgi Vecsaulei - 3 760 000 EUR; 2 662 000 EUR; 3 740 687,58 EUR???

Kurš atļautos šādas izmaksas? Te gan jāpiekrīt Šominai, pašreizējai novada varai Valsts kases naudu "sapņu projektiem" nedrīkst dot!

pirms gada, 2019.09.18 16:02

sprieduma gaidītājiem

būtu lietderīgi piesaistīt kvalificētu inženierkonsultantu būvniecības iepirkuma sagatavošanas stadijā un sertificētu būvdarbu projektu vadītāju, kas pārstāvētu pašvaldības intereses būvlaukumā un ļautu izvairīties no tiešas vai netiešas būvkomersanta patvaļas, kas noved pie kaitējuma nodarīšanas.
Cilvēku daudz, bet kvalificētu speciālistu nav, lūk, visa bēdā.Tiem, kas gaidīja, ka atklās noziegumus un izsaimniekošanu, tagad baigā vilšanās, nu neko tādu neatrada.Nu ko tagad darīsiet, lielie kliedzēji?

pirms gada, 2019.09.18 16:45

Bumerangs

Valsts kontrole ir tāda kāda ir mūsu valsts.

pirms gada, 2019.09.18 20:14

secinājums

Lai kaut ko atklātu ir nepieciešamas daudz krokotākas smadzenes, bet kur lai šodienas degradētajā izglītības sistēmā tādas lai ņem.

pirms gada, 2019.09.18 20:30

to bumerangs

Arī tu esi valsts. Ja jau tu esi tik gudrs, kā tu vēl neesi prezidents, jo tu taču esi speciālists visos jautājumos.

pirms gada, 2019.09.18 20:41

to secinājums

Žēl, ka tavas smadzenes nav krokotas, tad gan tu visiem parādītu, kā tādas lietas dara.

pirms gada, 2019.09.18 20:44

Visiem bumergangiem

Te izskanēja tēze - ja gudrs, tad prezidents. No kurienes tāda ideja? Latvijā visos līmeņos dominē pavisam cits, lielākā kretīna princips.

pirms gada, 2019.09.18 23:44

secinājums

To secinājumam
Izskatās, ka Budjonija kavalērists ir devis saviem vasaļiem rīkojumu lekt kaut no apenēm ārā, bet vismaz censties atmazgāt Uzvaras ielas parazītu kantori baltu.

pirms gada, 2019.09.21 19:10

TRX

nu tulīt vēl Mežotnes baznīcas atjaunošanu Okmanis ieliks. Un pēc tam tas būs uz Bauskas novada pleciem. Okmanis varēs visiem stāstīt, ka viņš to izkārtojis.
Bet par tās uzturēšanu maksās visa Bauskas novada iedzīvotāji.

Tik nesaimnieciski.
Par Mežotnes sākumskolas rekonstrukciju.. Līdzīgs nosaukums, bet atbildīgs Bauskas novads - vispār bez vārdiem..

pirms gada, 2019.09.18 17:10

mamma

Mežotnes skolai rekonstrukciju vajadzēja, skolēniem jāmācās siltā un skaistā skolā, nevis nemākulīgi celtā šķūnī, kāds bija iepriekš. Tagad skola estētiski skaista, bērni ziemā nesalst, gaišas telpas, ērti iekārtoti kabineti, pacēlājs cilvēkiem ar kustību traucējumiem u.t.t. Skolā, ja kas šogad esot bērni nākuši klāt, bērnudārzā bērnu netrūkst, tās ir pagidu grūtības un kaut kādu runu sekas. Skola bija un būs. Vēl tik autobusu iedodiet cilvēcīgu, nevis izrūsējušu karieti, kura pa zemes ceļu skrab un grab un ūdens lietus laikā tek iekšā...Būsim pozitīvi! Sporta zāles nav, bet tas nekad nav bijis šķērslis, un bērni sportā ir guvuši labus rezultātus gan novada, gan valsts mērogā.

pirms gada, 2019.09.18 18:50

Mairita

Mežotnes pamatskolā, nu jau sākumskolā jānomaina pāris skolotāju un tad jau tīri labi.

pirms gada, 2019.09.18 20:06

Vairita

Mairita, kurus būtu jānomaina, tavu prāt? Man liekas, ka ne jau skolotājos vaina, bet vecākos, kuriem nevar izdabāt, ja nelien bērna priekšā uz vēdera, tātad slikts skolotājs. Skolotāji ir labi un profesionāli, visi savu darbu dara no sirds, un nevar prasīt brīnumus, jo skolotājs ir cilvēks nevis Dievs. Kāpēc trūkst skolotāju, jo tagad ar izlaistiem bērniem strādāt ir izaicinājums, ir arī labi bērni, labi audzināti un pieklājīgi, bet tādu ir mazākums, vairums izlaisti, rupji, neaudzināti memmīši.

pirms gada, 2019.09.18 20:24

Vairitai

Tu saki neaudzināti memmīši.Diemžēl lielākajai daļai to mammu nemaz nav.Aizbraukušas uz ārzemēm,un bērnus pieskata daudzreiz pat kaimiņi.Par kādu audzināšanu iet runa.Paskaties reāli uz situāciju valstī bērnu nīdēja.

pirms gada, 2019.09.19 06:24

Vairita

Lielākajai daļai mammas ir ļoti mazam procentam bērnu, kuriem mammas ir ārzemēs, un tagad jau, mammas savus bērnus ņem pie sevis. Es neienīstu bērnus, ne jau bērni vainīgi, bērnus ir jāaudzina, ar pozitīvu piemēru, mazliet uz sevi jāpskatās no malas, vecāki bērniem nepievērš uzmanību, iebāž rokās telefonu, vai citu vied ierīci un jo krutāks gadžets, jo labāks vecāks. Bērni aug telefonos, tālu no relaitātes, viņš spiests sēdēt stundā un mācīties, bet viņa domas ir kaut kur citur kādā nos spēlīšu līmeņiem, bērni kļūst neapmierināti un agresīvi, skola nevar uzņemties atbodību par visu un visiem. Ja vecāki, kaut mazliet par to aizdomātos.

pirms gada, 2019.09.19 06:37

Precizējot

Ja tiktu atjaunota baznīca, to vēl kaut kā varētu saprast, taču, spriežot pēc tā, kas publicēts presē, tur notiks tikai baznīcas torņa pārveidošana par skatu torni. Tas nekas, ka patiesībā nav nekā, uz ko skatīties. Jāšaubās arī par to, ka tas būs restaurācijas projekts ar delikātu attieksmi pret oriģinālu. Drīzāk jau brutāla pārbūve, kuras rezultātā tiks iegūts vēl viens ekspluatācijā dārgs un nevajadzīgs veidojums.

pirms gada, 2019.09.19 17:01

Bumerangs

Visi kas ir pie varas, lielākā daļa ir mācījušies padomju laika izglītības sistēmā te arī redzams rezultāts 30.gadu garumā padarītais.

pirms gada, 2019.09.18 21:44

Jonas

Latvijas valsts kontrole arī darbojās 30.gadu, jā ļoti gudri slēdzieni,seimā arī sēž bijusī valsts kontroliere,padomju laikos arī bija valsts kontrolieri kafiju padzēra un bija visa kontrole,beidzās ar to ka visu izzaga un prihvatizēja.

pirms gada, 2019.09.18 22:00

Andris

Lauku skolās nav jēgas kaut ko jaunu celt pa eiropas līdzkļiem, tikai uźturēšanas izmaksas un vis. Maksimums 10 gadi visi novada bērni, mācīsies novada centrā. Tas ir neizbēgami, jo urbanizācijas ātrums ar katru gadu paātrinās.

pirms gada, 2019.09.18 22:37

Andrim

Andri, ko tu tur sapņo, paskaties, kas notiek apkārt, attīstajās valstīs(Zviedrija, Norvēģija, Vācija, Anglija utt) pilsēta iet uz laukiem, katrā mazākajā lauku ciematiņā ir skola un baznīca, nesapņo, arī Latviaj līdz tam nonāks, nu nesadzīs visus bērnu pilsētas skolās, tur vienkārši nebūs vietas, vai tu domā, bērni mācīsiies 2, vai 3 maiņās, un mēs ražosim robotus???Tikai Latvijā, vēl vecāki uzskata lauku skolas par otršķirīgām, jo ir neizglītoti un iedomīgi, moka savus bērnus, lai citiem palielītos, redz kā viņš, vai no ādas lien, bet savu bērnu lauku skolā nelaidīs, jo tas nav prestiži, bet bērns paliek otrā plānā, tās ir padomijas sekas. Beta tas ir tiaki lauka jautājums, kad tiks sakārtota infrastruktūra, cilvēki muks no pilsētām, jo tur no piesārņojuma nebūs gaisa, un dzīve paliek ar vien dārgāka un sarežģītāka. Var klapēt lauku skolas ciet, bet pienāks brīdis, kad sāks vērt vaļā, tas ir tas pats, kas ar to novada reformu, kaut ko manian, lai pēc tam atgrieztos atpakaļ.

pirms gada, 2019.09.19 05:59

SM

Hmm, apskatījos intereses pēc eiropas statistiku par skolu parametriem un es tomēr kaut kā redzu, ka Latvija visā ES dominē apakšgalā rādītājos, kuri raksturo skolu tīkla blīvumu un piesauktās ziemeļvalstis neizskatās tā, it kā katrā 5000 ciemā ir pa skolai. Varbūt viņiem ciems ir Bauskas izmērā?? Piemēram kaut vai vidējais skolnieku skaits klasē. Man kaut kā neticas, ka tomēr ir pareizi pustukšās skoliņas, kuras stutē unversālie skolotāji entuziasti.

pirms gada, 2019.09.19 15:06

Aleksandr!

Ja tu būtu nobalsojis pret Mežgaļu skolas likvidāciju, tad te varētu bārstīt savas gudrības, bet tev nepietika drosmes, tā tava raušanās pie varas ir tik acīmredzama, ka nav jābūt psihalogam', var būt maini savu attieksmi un uzvedību, un tavs sapnis būt par mēru iespējam būs tuvāk mērķim, kaut gan pēc novadu reformas, tāda varbūtība ir tuvu 0 .. Mežotnes skolai vajadzēja renovāciju, mazāk filozofē, tas , ka neesi vais Mežotnieks un arī novada iedzīvotājs, nedod tev tiesības kritizēt, cita lieta, vai vajadzēja baseinu, domāju, ka biblioteka bija daudz vajadzīgāka novada iedzīvotājiem, bet no tevis tādu priekšlikumu neviens nedzirdēja, vai tu neesi grāmatu mīļotājs, un tev pašam tas liekas mazvērtīgi. Tur nu tev jāpiekrīt, ka ar tām mega būvju celtniecību ir iebraukts auzās, baseins nepavisam nebija kā prioritāte, halle vajadzīga, bet ne tādā izpildijumā, bet ko tu pats vari, tev aiz muguras nav neviena pozit'va piemēra, diemžēl, es par tādiem nezinu, tieši otrādi.

pirms gada, 2019.09.19 06:19

Mežgaļi

Jā, no Aleksandra Novicka to neviens negaidija, solīt solija, ka cīnīsies, pret lauku skolu likvidāciju, bet izrādās, ka tie bija tukši vārdi, skumji! Tā būs daudziem mācība, rūgta, bet mācība.

pirms gada, 2019.09.19 06:25

Patiesība

Nu, bet kam uzturēt to skolu, ja nav skolēnu. Tikai lieka valsts līdzekļu izšķērdēšana.Jāalgo darbinieki, bet , ja skolēnu nav tad pa tukšo. Jādomā jau objektīvi. Agrāk šajā skolā bija ģimenes uzņēmums, kur visi bērni,radi un nezin kas vēl bija iekārtoti darbos, vai tas bija normāli?

pirms gada, 2019.09.20 20:19

to patiesība

Piekrītu, tas nebija normāli.

pirms gada, 2019.09.20 21:12

fakts

Agrāk Kursišai visi radi tur strādāja.

pirms gada, 2019.09.22 02:04

to Fakts

"Ģimenes uzņēmums".Bet kad viņas ēra beidzās, tad laikam arī maz tur kas palika strādāt.

pirms gada, 2019.09.23 01:22

!

Galvenais Jātnieks varētu no Brunavas to nekam nederīgo "pārvaldnieci" aizvākt. No viņas jēgas nekādas.
Atsēž un gaida pensiju.

pirms gada, 2019.09.24 00:21

zaķim (Ruhockas administrācijas) stopsignāls!

Izmantojot luksofora principu, analizēti lielākie infrastruktūras objekti visās revīzijā iekļautajās pašvaldībās. Bauskas novads šajā analīzē saņēmis pozitīvu vērtējumu.....bez ziepēm....kurš šo izdomāja?

pirms gada, 2019.09.19 09:00

!

Salīdzini pats visu revidēto pašvaldību objektīvos rādītājus, izlasot pilnu revīzijas ziņojumu, tad nonāksi pie līdzīga secinājuma, ja vien neesi no tiem, kam viss pie mums slikti, bet citur labāk!
Loģiski domājošie no šī ziņojuma izlobīs, ka Bauska uz kopējā fona tiešām izceļas pozitīvi. Es nesaku, ka Bauskas novadam viss ir labi un nav nekādu trūkumu.

pirms gada, 2019.09.19 10:00

Šomina

kur palika VK ziņojumā pieminētie par superbibliotēkas projekta pārtaisīšanu administrācijas pozitīvi izplakarētie 270 000 eiro?

pirms gada, 2019.09.19 10:11

rek

Kur palika, ka visu laiku visos konkursos uzvar Viona?

pirms gada, 2019.09.20 20:22

Ūsainā lauciniece

Komentāri kā sarunu festivālā LAMPA.

pirms gada, 2019.09.19 15:17

Liene

Novickis malacis ---iepļekarēja Mežotni :)) smejos

pirms gada, 2019.09.19 17:40

Ņe poņal

Ko Sašiņš izdarīja???

pirms gada, 2019.09.19 17:53

Ņe poņai

Neko ievērības cienīgu viņš izdarīt nevar un nekad nav varējis izdarīt, atslābsti! :)))

pirms gada, 2019.09.20 08:45

Bumerangs

Vajadzēja Igauņu kntrolierus uzaicināt un pie reizes arī viņu buvniekus ar tāmi,tad varētu redzēt cik viss ir pareizi.

pirms gada, 2019.09.19 18:29

pojolītis

Vai tad tautas druvā melnu muti strādājot ir gadījusies neliela šaizīte!

pirms gada, 2019.09.21 19:14

Deputāt,

stulbi atkal sanāca ar to valsts kontroli, ne? Bet tu mēģini atkal, nākamreiz varbūt paveiksies.

pirms gada, 2019.09.20 23:22

jautājums Jātniekam

Valsts kontrole ir konstatējusi līdzekļu izsaimniekošanu lielo projektu īstenošanā Bauskas pašvaldībā! Kas par to atbildēs? Vai no darba tiks atlaisti neprofisionālie administrācijas darbinieki un izpilddirektori, kas atbildīgi pie konstatētajiem pārkāpumiem.

pirms gada, 2019.09.21 10:34

Ko te muldi

Par līdzekļu izsaimniekošanu liek cietumā. Kaut kā nav dzirdēts, ka valsts kontrole būtu ierosinājusi izmeklēšanu.

pirms gada, 2019.09.21 14:44

Nebūs

Pūčuks palīdzēs!

pirms gada, 2019.09.21 15:41

Anna

Nu pēc raksta spriežot novadā nemāk ne vadīt,ne plānot,ne saimniekot.Izcili pateikts!

pirms gada, 2019.09.22 11:20

tiesi tā

Nu, bet ko var gribēt, ja savēl tādus deputātus tantes kas neko nesaprot ar vidējo izglītību.

pirms gada, 2019.09.22 12:06

tā ir

Un deputātu onkuļi ar padomijas laiku diplomiem, kuri no jaunajām tehnaloģijām neko nejēdz.

pirms gada, 2019.09.22 12:42

to tā ir

varbūt ar...

pirms gada, 2019.09.22 13:12

nu bet

Paši jau tādus ievēl....

pirms gada, 2019.09.23 01:24

Ne šomina

Nu ta tur ņemās, skatos Skurba ar paliek "Viena tante teica" fans, sākumā jānoskaidro cien. Gata kungs, ja ir aizdomas par zagšanu tad iesniegums policijai, nevis liksim kameras, tērēsim novada naudu, vai Novicka spožais priekšlikums, uz ceļa, kas ved uz kaut kādu privātīpsaumu nolikt pašavaldības policiju:))))un ja tās ir baumas, tad šie abi kungi maksās no savām kabatā??? Kaut kā biju par Skurbu biju labākās domās, bet Kurcītes ietekme uz šiem abiem kungiem pārāk liela, runā ka beidzot ši ir cerībās un nolikšot mandātu, vai Nocickis ar līdz ar viņu, domājams, ka nē, tad vērosim kā mainīsies šo kungu uzvedība.

pirms gada, 2019.09.27 06:51

Apsveicu

Es arī ievēroju, apaļāka kļuvusi,un seja pleķaina un uzblīdusi, tad jau būs opozīcijai ģimenes pieaugums.

pirms gada, 2019.09.27 07:19

tiešām?

Šī kā zilonene 2 gadus grūta?

pirms gada, 2019.09.27 08:59

Vietējās ziņas