Bauskas novada pašvaldībā pērn budžeta ieņēmumi palielinājušies par 15,9% 22

Bauskas novada pašvaldībā pērn budžeta ieņēmumi palielinājušies par 15,9%, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, liecina piektdien Bauskas novada domes sēdē apstiprinātā pašvaldības 2014.gada publiskā pārskata dati.

Bauskas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Andra Matuļenko informēja, ka saskaņā ar pārskatu novada pašvaldībā 2014.gadā, salīdzinot ar 2013.gadu, budžeta ieņēmumi palielinājās par 15,9%.

Pašvaldības konsolidētā budžeta ieņēmumi 2014.gadā bija 28 673 638 eiro, pārsniedzot plānoto par 1,3%, bet salīdzinājumā ar 2013.gada izpildi ieņēmumi bija par 15,9% lielāki. Konsolidētā budžeta izdevumi bija 32 485 124 eiro jeb 93,1% no plānotā.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi 2014.gadā bija 37,9% no kopējiem pārskata gada pamatbudžeta ieņēmumiem. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognoze 2014.gadam bija 10 222 020 eiro, bet faktiskie ieņēmumi - 10 795 287 eiro. Pārskata gadā saņemts arī par 2013.gadu nesadalītais iedzīvotāju ienākuma nodokļa atlikums 57 389 eiro.

Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) ieņēmumi 2014.gadā bija 1 928 006 eiro, pārsniedzot plānoto par 3,7%. Salīdzinot ar 2013.gadu, NĪN ieņēmumi bija par 9,8 % jeb 171 804 eiro lielāki. NĪN ieņēmumu pieaugums skaidrojams ar ikgadēju 25% pieaugumu zemei.

NĪN ieņēmumu kopapjomā nodokļa parādi par iepriekšējiem gadiem ir 184 232 eiro. NĪN parādi 2014.gada 31.decembrī bija 442 933 eiro, 2013.gada 31.decembrī - 443 380 eiro, 2012.gadā - 470 514 eiro, 2011.gadā - 423 525 eiro, 2010.gadā - 316 374 eiro, bet 2009.gada 31.decembrī - 223 913 eiro.

Tāpat saskaņā ar pārskatu, ievērojot piesaistītos kredītresursus Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu finansēšanai, investīcijām izglītības iestāžu, ceļu un ielu infrastruktūrā, jauno projektu un pasākumu īstenošanu, no valsts budžeta saņemto mērķdotāciju izglītības funkciju nodrošināšanai atlikušajiem gada četriem mēnešiem, plānotais konsolidētā budžeta izdevumu apjoms 2014.gadā pieauga no 26 505 079 eiro līdz 34 880 358 eiro.

Gada laikā apstiprināti seši grozījumi Bauskas novada pašvaldības 2014.gada budžetā - 24.aprīlī, 26.jūnijā, 28.augustā, 25.septembrī, 30.oktobrī un 19.decembrī.

Bauskas novada pašvaldības NĪN administrēšanas datubāzē 2014.gada 31.decembrī bija reģistrēti 31 938 NĪN maksātāju konti.

2014.gadā piešķirti NĪN atvieglojumi 12 322 eiro apmērā, tostarp politiski represētajām personām - 8315 eiro, par mājokli trūcīgajām personām - 1597 eiro, daudzbērnu ģimenēm un aizbildņu ģimenēm - 1560 eiro, par invaliditāti un ģimenēm, kurās ir invalīdi, - 811 eiro, personām, kas piedalījušās Černobiļas AES avārijas seku likvidācijā - 39 eiro.

Lai mazinātu nodokļu parādus, 2014.gadā tika pieņemti 348 lēmumi par parāda piedziņu bezstrīda kārtībā ar zvērināta tiesu izpildītāja palīdzību, izsūtīts 191 atgādinājums un informatīvas vēstules par nokavētiem NĪN maksājumiem, 891 brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi, bijuši 138 lēmumi un 40 akti par nodokļa pārrēķinu un datu atbilstības pārbaudi, 10 lēmumi par pašvaldības budžetā ieskaitāmo parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas dzēšanu.

Pamatbudžeta izdevumi 2014.gadā bija 32 473 318 eiro, kas, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, bija par 25,9% lielāki. Izdevumu pieaugums pret iepriekšējo gadu izskaidrojams galvenokārt ar Eiropas Savienības (ES) fondu līdzfinansēto projektu apguves apjoma, ieguldījumu novada izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošanā un materiāli tehniskās bāzes modernizācijā un ceļu un ielu infrastruktūras sakārtošanā pieaugumu, skaidrots gada pārskatā.

Būtiskākais izdevumu pieaugums, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, saistīts ar ES fondu apguvi. Izdevumi saistībā ar ES struktūrfondu un ārzemju finanšu partneru projektu īstenošanu pārskata gadā veidoja gandrīz 9,7 miljonus eiro, kas, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, bija par 4,6 miljoniem eiro vairāk.

Vispārējo valdības dienestu darbības nodrošināšanai izlietoti 1 508 487 eiro. Savukārt pašvaldības pārvaldes darbības nodrošināšanai 2014.gadā izlietoti 1 426 757 eiro jeb 4,4% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem.

Bauskas novada pašvaldības izdevumu kopapjomā lielākie izdevumi bija izglītībai -12 286 341 eiro jeb 37,8% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Šie izdevumi ietver pedagogu un pārējā personāla atlīdzību, skolas ēku un telpu uzturēšanu, pirmsskolas bērnu un skolēnu ēdināšanu, skolēnu pārvadājumus, norēķinus par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem, pakalpojumu samaksu, krājumu, materiālu, energoresursu, inventāra, grāmatu un periodikas iegādi un projektu īstenošanu.

No pašvaldības līdzekļiem tika nodrošinātas brīvpusdienas visiem Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu obligātās pirmsskolas izglītības un 4.-6.klases izglītojamajiem, bet no 2014.gada septembra - arī 7.-9.klases skolēniem.

Līdztekus valsts noteiktajiem obligātajiem pabalstiem - garantētā minimālā ienākuma (GMI) pabalstam, dzīvokļu pabalstam un pabalstam ārkārtas situācijās - pašvaldība 2014.gadā izmaksāja brīvpusdienu pabalstu pirmsskolas un skolas vecuma bērniem, pabalstu mācību gada uzsākšanai, pabalstu daļēju medicīnisko izdevumu samaksai, pabalstu audžuģimenēm un bērniem bāreņiem. Pērn tika paplašināts pabalsta mācību gada sākšanai saņēmēju loks, iekļaujot bērnus un jauniešus, kuri aug aizbildņu ģimenēs.

Salīdzinot ar 2013.gadu, par 44,1% jeb 18 335 eiro samazinājies GMI pabalsts. GMI pabalsts turpina samazināties jau vairākus gadus, gada pārskata apkopojumā informē pašvaldības pārstāve.

Kā ziņojumā akcentē Bauskas novada domes priekšsēdētājs Raitis Ābelnieks (NA), no statistikas datiem konstatēts, ka novadā pamazām aug dzimstība - Bauskas novadā piedzimuši 253 bērniņi, kas ir par 21 vairāk nekā pirms gada.

"Vispirms jau gribētu izcelt pašvaldības apmaksātās brīvpusdienas, sākot ar pirmskolas piecgadīgo un sešgadīgo bērnu grupām un beidzot ar pamatskolas pēdējo klasi, ietverot valsts piešķirto finansējumu pirmo triju klašu audzēkņiem. Šādas brīvpusdienas ir krietns atbalsts ģimenēm ar bērniem, īpaši tām, kurās ir prāvāks skolas vecuma pēcnācēju pulciņš," ziņojumā akcentējis Ābelnieks.

No lielajiem realizētajiem projektiem viņš atzīmējis pabeigto Bauskas pils jaunākās daļas atjaunošanu sākotnējā veidolā un kapitāli pārbūvēto Mūsas tiltu. Vēl viņš piemin daudzās kārtīgi pārbūvētās ielas pilsētā un Jauncodē, kā arī daudzos Bauskas novada pagastos tagad pieejams tīrs un atdzelžots dzeramais ūdens, jo 2014.gadā ūdenssaimniecības darbi noslēgušies deviņos ciemos. Vairākās vietās izbūvēts ielu un laukumu apgaismojums, uzlaboti kultūras nami, pamatīgi remonti veikti daudzās izglītības iestādēs, kā arī veikti vēl citi darbi.

"Aizvadītais gads Bauskas novadā pagāja mūsu izcilā novadnieka Viļa Plūdoņa noskaņās. Pie mums 2014.gads tika pasludināts par Plūdoņa gadu, tādējādi godinot visā Latvijā pazīstamo literātu viņa 140.jubilejā. Daudzveidīgo piemiņas pasākumu starpā jāizceļ tēlnieka Ģirta Burvja veidotā pieminekļa atklāšana Bauskas vecpilsētas Saules dārzā. Pašvaldības finansētais monuments izcilajam dzejniekam tagad priecē gan mūsu pašu ļaudis, gan novada viesus, un tā ir paliekoša vērtība nākamajām paaudzēm," uzskata Ābelnieks.

Bauskas novadā šī gada 1.janvārī fiksēti 26 013 iedzīvotāji, no tiem Bauskas pilsētā - 9437.

Pievieno komentāru

Komentāri 22

mjāa

Un būtu vēl lielāks, ja nolikvidētu tās darba vietas , kuras ir absolūti bez jebkādas atdeves.Un, galvenais, ka visi to zin, bet klāt neķeras, jo it kā strādājošie ir partiju cilvēki.

pirms 5 gadiem, 2015.06.29 15:47

jautājums dzeguzei

Vai "Lielajā pieaugumā" izcilais vadoņu kvartets - Ābelnieks&Feldmanis, ar izpilddirektoriem Kalinku&Ruhocku ir jau rezervējis no pašvaldības budžeta 382 497 EUR ERAF naudiņas, kas jāatmaksā valsts kasei par izgāzto "Bērzu" ūdenssaimniecības rekonstrukcijas projektu?

pirms 5 gadiem, 2015.07.01 13:32

!

Ja tā tas ir, tad tas ir vājprāts. Ceru, ka vainīgie tiks sodīti!

pirms 5 gadiem, 2015.07.01 15:21

taņa

saša, tu?
nenobrīnīties, --kā tu paspēj ielīst visos "caurumos", vai maz pats ar ko strādā un kādu pienesumu sabiedrībai dod?

pirms 5 gadiem, 2015.07.01 20:27

:)))

Jūtos atmaskots/a, ko nu!

pirms 5 gadiem, 2015.07.01 21:29

ņuņa to taņa

nu re ja tik daudz s*du no nekā nedarīšanas, bet algas saņemšanas:
ja palasam amatpersonu deklarācijas, tad sanāk, ka mēnesī Alvītis saņem ~1400.00 EUR, Raitītis ~2440.00 EUR, Jaņķelis Kalinkins ~ 1385.00 EUR Inetiņa Ruhocka ~1185.00 EUR, tas viss jau uz rokas, Dzīves patiesība norāda, ja šie darboņi strādātu nevis katru mēnesi izsaimniekotu pa 100 tūkstošiem, nebūtu jāsirgst ar vajāšanas māniju, ka visur seko šašoki, darbonīši, izskatās ka jums līdz Tvaika ielai vairs nav tālu.

pirms 5 gadiem, 2015.07.01 23:45

darba gaitā

pareizi jau Ābelnieks minēja- vairākas reizes pārbūvētās ielas, lai tiktu pie jēdzīga rezultāta

pirms 5 gadiem, 2015.06.28 10:50

piekrītu

īpaši latviski...Vēl viņš piemin daudzās kārtīgi pārbūvētās ielas..., it sevišķi jau d a u d z ā s ???

pirms 5 gadiem, 2015.06.28 13:26

nu re

cik labi, ka ir pieaugums, vēl jau tik daudz caurumu kur jāiebāž un "saimnieciski" jātērētā nodokļu nauda, vēl jau priekšā bermuda trīsstūris - Ābelnieka un Kalinkina lepnums - "Bērzi", ģimnāzija, u.t.t., u.t.jpr.....

pirms 5 gadiem, 2015.06.28 13:29

Ese

Nuuuu,par tādiem panākumiem jau droši vien pa kādai prēmijai pagrābs!

pirms 5 gadiem, 2015.06.28 13:50

aa

deretu kadu pieminekli pie rimi uz ta zalaja uzcelt, sim notikumam par godu!

pirms 5 gadiem, 2015.06.28 20:52

Baušķeniece

Nez vai tai vietā vajadzētu pieminekli, bet pilsētas Dīķi ar skaistu atpūtas zonu gan vajadzētu Bauskā atjaunot!

pirms 5 gadiem, 2015.06.30 06:54

Varbūt!

Varbūt beidzot vajadzētu iesniegt tai pašvaldībai pieteikumu lai izskata ceļa renovāciju Bauska-Ādžūni!

pirms 5 gadiem, 2015.06.28 22:02

Nevarbūt

Pašvaldībai pietiek savu ceļu un ielu, lai netaisītu tavu pieminēto valsts ceļu.

pirms 5 gadiem, 2015.06.28 23:33

Nevarbūt

Pašvaldībai pietiek savu ceļu un ielu, lai netaisītu tavu pieminēto valsts ceļu.

pirms 5 gadiem, 2015.06.28 23:33

tā lūk!

Skatos,kā darbadiena,tā atkal sarosās novada administrācijas mīnusiņu licēji!:) Darba laikā strādāt vajag,nevis ziņas lasīt,tad arī mazāk jūs apliks!

pirms 5 gadiem, 2015.06.29 13:16

Omīte

Bauskas novadā 26 013 iedzīvotāji. Šo rakstu izlasīja 644. Komentēja tikai 11, no tiem negatīvie 8 un tie ir 0,0003% no novada iedzīvotājiem. Visiem izdabāt nav iespējams un vienmēr atradīsies kāds sociopāts uz kuru pavelkas uz visiem apvainojušies ļautiņi, nav jau liela bēda.

pirms 5 gadiem, 2015.06.29 20:08

vecmāte

ja administrācijas vēstures dzeguze tieši tāpat proporcionāli paskaitītu, cik īpaši izdarīgā administrācijas krīzes menedžeru grupa uz katru no 26 013 iedzīvotājiem ir bezatbildīgi un nesaimnieciski iztērējusi nodokļu naudu, sanāktu krietni vien vairāk nekā 0.0003% sociopātu atpazinēju koeficienta, un tad nenesot nekādu atbildību no 1 564 000.00 (kuros ietilpst 3 x naudas pazušana Bērzos, Strēlnieks, Garoza, ģimnāzija), sanāk ka 59.91 EUR no katra deklarētā novada iedzīvotāja naudas ir ieslīdējuši melnajā caurumā.

pirms 5 gadiem, 2015.06.29 22:25

:)

Laikam būs visiem jāpsaka, kas esi par omīti!

pirms 5 gadiem, 2015.07.01 21:30

precizēta informācija

izrādās, ka kopš šodienas pie tā iztērētā naudas apjoma jāpiepluso vēl 0.382 miljoni = jau sanāk, ka "darbošanās" izmaksājusi teju vai 2 miljoni, tātad uz katru novada iedzīvotāju jau 76.88 eur, un ja to visu vēl pareizina ar socipātu atpazinēju koeficientu sanāk - oij, oij, oij...

pirms 5 gadiem, 2015.07.01 23:56

ups

ka tik Ābelnieks&Co nemēģina uzražot jaunu amatu, ka tik optimiski paredz budžeta papildinājumu

pirms 5 gadiem, 2015.07.02 13:24

Vietējās ziņas