Bauskas novada pašvaldība VK norāda uz finansējuma samazinājumu bioloģiskās attīrīšanas iekārtu uzstādīšanai nākamgad 1

Pašvaldība pie daudzdzīvokļu mājām uzstāda bioloģiskās attīrīšanas iekārtas, taču arī šiem mērķiem paredzētais finansējums nākamgad tiks samazināts, komentējot Valsts kontroles (VK) revīziju notekūdeņu apsaimniekošanas jomā pašvaldībās, pauda Bauskas novada pašvaldība.

Vietvara skaidroja, ka viena no VK konstatētajām problēmām - neapmierinošs pieslēgumu skaits pie izbūvētajiem kanalizācijas tīkliem - ir veidojusies vēsturiski, jo Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto projektu ieviešanas laikā varēja izbūvēt tikai maģistrālos tīklus.

"Tādejādi tika radīta iespēja īpašniekiem saņemt kvalitatīvu pakalpojumu, bet nebija priekšnoteikumu to obligāti izmantot. Arī pašreiz nav vērojams straujš situācijas uzlabojums, jo maksātspēja lauku ciemu iedzīvotājiem ir zema, un cilvēki izvēlas citas prioritātes," apgalvoja pašvaldība savā skaidrojumā VK.

Pašvaldība novērojusi, ka situācija pamatā mainās īpašumiem, kuriem mainās īpašnieks. Vienlaikus domē pauda, ka pašvaldība var pieņemt saistošos noteikumus un daļēji segt izdevumus par pieslēguma izbūvi, bet jāņem vērā, ka apzinīgākie iedzīvotāji pieslēgumus ir izbūvējuši bez valsts un pašvaldības atbalsta.

Vērā ņemams piesārņotājs Bauskas novada ciematos ir arī atsevišķi stāvošās sešu līdz 12 dzīvokļu mājas pie bijušajām fermām, kurām ir izbūvētas nosēdakas ar gala izplūdi meliorācijas grāvjos vai citās ūdenstilpnēs.

"Esam sākuši šo problēmu risināšanu, uzstādot bioloģiskās attīrīšanas iekārtas, kā finansējuma avotu izmantojot dabas resursu nodokļa pašvaldībā saņemto daļu. Diemžēl ar 2020.gadu arī šis finansējums pašvaldībām ir samazināts par labu valstij," norāda pašvaldība.

Tāpat liela problēma gan pilsētā, gan lauku ciemos esot virsūdeņu nokļūšana saimnieciskās kanalizācijas sistēmās. Turklāt iepriekšējos Eiropas Savienības (ES) fondu līdzfinansēto projektu realizācijas periodos netika atbalstīta lietus ūdens kanalizāciju izbūve. Rezultātā vēsturiski saimnieciskajā kanalizācijā tiek novadīti lietus ūdeņi, kas kopā ar infiltrātu vietām veido 50% un vairāk no attīrāmo notekūdeņu apjoma, tā lieki noslogojot notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, it sevišķi stipru lietusgāžu laikā.

Savukārt notekūdeņu dūņu pārstrāde jārisina valsts līmenī, uzskata pašvaldība. Vietvara iesaka veikt dūņu ķīmiskā sastāva analīzi, un atbilstoši tam noteikt pārstrādes un pielietojuma veidu.

Vēl viena problēma, ar ko nākas saskarties pašvaldībai, esot projektēšanas jaudas un kvalitāte un būvuzņēmēju jaudas un kvalitāte. Ņemot vērā, ka ES fondu līdzfinansēto projektu realizācijas laiks ir salīdzinoši īss, dažādu apstākļu dēļ projekti tiek sagatavoti steigā ar kļūdām un nepilnībām, kuras arī pasūtītājs ne vienmēr laikus var atklāt, un tās jānovērš jau būvdarbu laikā.

"Bauskas novadā sadrumstalotais pakalpojumu sniedzēju loks ir veidojies vēsturiski, un tika atstāts pēc iepriekšējās teritoriālās reformas, jo pagasta pārvaldes ir saglabātas kā juridiskas personas un viens no to uzdevumiem ir ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšana," revīzijā secināto komentēja pašvaldībā, norādot, ka lietderīgi saistībā ar jauno administratīvi teritoriālo reformu pārskatīt pakalpojumu sniegšanas struktūru un noteikt jaunas aglomerāciju robežas.

Aģentūra LETA jau vēstīja par VK revīziju, kurā secināts, ka Latvijā nav sekmējies panākt māju pieslēgšanu centralizētajām kanalizācijas sistēmām, līdz ar to notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas jomā joprojām ir daudz neatrisinātu jautājumi un vidē joprojām nonāk ievērojams apjoms neattīrītu notekūdeņu, lai gan problēmas notekūdeņu apsaimniekošanas jomā ir zināmas jau gadiem un tās sakārtošanā valstī gadu gaitā ir ieguldīts viens miljards eiro.

"Lai gan notekūdeņu apsaimniekošanas jomā centralizēto kanalizācijas sistēmu sakārtošanā ir ieguldīts viens miljards eiro, minēto problēmu risināšana vēl joprojām ir aktuāla. Risinājumi vai nu nav tikuši izstrādāti, vai arī nav bijuši pietiekoši efektīvi, lai minētās problēmas novērstu," revīzijas ziņojumā raksta VK, "lai gan ir izstrādāti gan politikas plānošanas dokumenti, gan vairāki būtiski normatīvie akti, tomēr izstrādātie politikas instrumenti neatrisinās visas vides kvalitāti ietekmējošās problēmas un nenovērsīs neattīrītu notekūdeņu nonākšanu vidē."

VK skatījumā, galvenais un ar publiskā resora investīcijām visbagātīgāk apveltītais notekūdeņu savākšanas veids - centralizētās notekūdeņu sistēmas - nesniedz plānoto efektu. "Esam konstatējuši, ka revīzijas apjomā iekļautajām pašvaldībām, paplašinot centralizētos kanalizācijas tīklus, nav izdevies apgūt pat pusi no izveidotajām pieslēgumu iespējām," uzsver VK.

Revīzijā pārbaudītajās pašvaldībās, izbūvējot un paplašinot centralizētos kanalizācijas tīklus, nav izdevies sasniegt pat pusi no plānotajiem pieslēgumiem. Atsevišķās apdzīvotās vietās jaunajiem kanalizācijas tīkliem nav pieslēgusies pat ne viena mājsaimniecība, atzīmē VK.

Revīzijā secināts, ka mājsaimniecību pieslēgumu skaita palielinājumu nav veicinājušas arī pašvaldību un pakalpojumu sniedzēju tiesības līdzfinansēt pieslēgumu izveidošanu, kas bija plānotas kā risinājumi pieslēgumu skaita palielināšanai. Tikai trīs no desmit revīzijas apjomā iekļautām pašvaldībām, bet valstī kopumā 30 no 119 pašvaldībām esot radušas iespēju daļēji līdzfinansēt pieslēgumu izveidošanu.

Jaunajos noteikumos, ar kuriem plānots sakārtot decentralizēti savākto notekūdeņu saimniecību, VK konstatējusi "brāķi", jo esot pieļautas juridiska rakstura nepilnības, kas var kavēt noteikumu izpildi.

Revidentu ieskatā, pieslēgumu skaita pieaugumu neveicina arī tas, ka pašvaldību teritorijas plānošanas dokumenti nesniedz mājsaimniecībām detalizētu informāciju par to, kur ir plānots izbūvēt centralizētās kanalizācijas sistēmas tīklus, un daudzas mājsaimniecības, iespējams, ir izbūvējušas savas decentralizētās kanalizācijas sistēmas bez intereses pieslēgties centralizētajiem kanalizācijas tīkliem.

Savukārt ievērojamais notekūdeņu daudzums, kas rodas dažādās mājsaimniecību decentralizētajās kanalizācijas sistēmās, ir ilgstoši palicis ārpus pilnvērtīgas uzraudzības, uzsver VK.

Pievieno komentāru

Komentāri 1

Rihards Ješinskis

Jātnieka kungs, kur tad Jūs pazudāt ar visiem maniem dokumentiem? Kā gājāt pie novada juristes tā pazudāt "kā žīds pa Miķeļiem", tā vēsta tautas paruna. Vismaz dokumentus varējāt atgriezt, ja par notikušo nekas nav bilstams.

pirms 2 mēnešiem, 2020.09.21 18:33

Vietējās ziņas