Bauskas novada pašvaldības aizņēmumi sasniegs trešdaļu no ieņēmumiem 2

Šogad Bauskas novada pašvaldība ieplānojusi 9,8 miljonu eiro aizņēmumus, kas veidos trešdaļu no visiem pašvaldības ieņēmumiem, informēja  pašvaldībā.

Pašvaldības pašas ieņēmumi šogad apstiprināti 28,9 miljonu eiro apmērā, budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā ir 2,5 miljoni eiro, bet aizņēmumi - 9,8 miljoni eiro. Kopā pieejamie finanšu resursi izdevumu segšanai būs 41,3 miljoni eiro.

Savukārt pašvaldības izdevumi ieplānoti 38,6 miljonu eiro apmērā.

Nodokļu ieņēmumi ir būtiskākā pašvaldības ieņēmumu daļu, un 2019.gadā tie tiek prognozēti 15,8 miljonu eiro apmērā. Nenodokļu ieņēmumi plānoti 149 870 eiro apjomā. Šos ieņēmumus veido valsts un pašvaldību nodevas, naudas sodi un sankcijas, ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas. Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem - telpu noma, zemes noma, izglītības pakalpojumi, maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs, komunālie pakalpojumi - paredzēti 1,6 miljonu eiro apmērā.

Transfertu ieņēmumi - ieņēmumi no valsts budžeta, citu pašvaldību budžetiem un no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām personām - apstiprināti 11,3 miljonu eiro apmērā. Tostarp valsts budžeta mērķdotācija izglītības funkciju nodrošināšanai plānota 2019.gada astoņiem mēnešiem, un ir 3,4 miljoni eiro.

Lielāko izdevumu daļu Bauskas novada budžetā veido izdevumi izglītībai - 38% jeb 14,7 miljoni eiro -, gandrīz 11 miljoni eiro jeb 28% budžeta izdevumu novirzīti ekonomiskajai darbībai - ceļu un ielu infrastruktūras ikdienas uzturēšanai un projektēšanai, ceļu infrastruktūras investīciju projektu īstenošanai, Eiropas Savienības (ES) fondu līdzfinansēto projektu īstenošanai, informācijas tehnoloģiju un sistēmu uzturēšanai, būvvaldes darbības nodrošināšanai, Tūrisma informācijas centra darbības nodrošināšanai un nevalstisko organizāciju iniciatīvu atbalstam un projektu konkursam Mēs savam novadam".

4,5 miljonus eiro jeb 11% no kopējiem izdevumiem iecerēts izlietot pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai, savukārt 3,1 miljonus eiro jeb 8% - izglītībai, kultūrai un sportam - attiecīgo iestāžu uzturēšanai, pasākumu organizēšanas atbalstam, pagastu plānotajiem kultūras pasākumiem.

Turpinot iesāktos darbus Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) grants ceļu pārbūves programmā, šogad iecerēts atjaunot sešus grants ceļu posmus sešos pagastos. Projektu īstenošanas izmaksas sasniedz 4,9 miljonus eiro. 2019.gadā turpināsies vairāk nekā trīs miljonus eiro vērtā ERAF līdzfinansētā projekta "Bauskas industriālās teritorijas attīstība, reģenerējot degradētās teritorijas" īstenošana, izbūvējot Lidlauka ielu un autoceļa A7, Lidlauka ielas un Pūriņu ielas krustojumu un inženierkomunikācijas.

Pašvaldībā arī skaidroja, ka vairāk nekā 1,7 miljoni eiro plānoti Pilskalna ielas pārbūvei. Ieplānota arī virkne salīdzinoši mazāka apjoma ielu un ceļu infrastruktūras sakārtošanas pasākumu, kuru kopējās izmaksas veido gandrīz vienu miljonu eiro lielu finanšu ieguldījumu.

Pašvaldība paredzējusi līdzekļu arī dažādu būvprojektu izstrādei, tāpat novadā notiks labiekārtošanas darbi - dabas takas seguma izveidošana gar Mēmeli Brīvības bulvārī, barjeru nomaiņa Bauskas pilskalnā gājēju takā, trotuāra izbūve Korfa dārzā un citi.

Izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošanai šogad lielākās investīcijas - vairāk nekā pusmiljons eiro - plānotas pagājušajā gadā sāktajā projektā "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi".

Pievieno komentāru

Komentāri 2

Raimonds

Šogad Bauskas novada pašvaldība ieplānojusi 9,8 miljonu eiro aizņēmumus, kas veidos trešdaļu no visiem pašvaldības ieņēmumiem, informēja pašvaldībā.Par to , ka kopējā ILGTERMIŅA aizņēmuma summa novadā pārsniedz 30 000 000 un tā pārsniedz 2019 gada budžetu , pašvaldība Jūs neinformēs.Gāzi grīdā.JĀAPGŪST pēdējā ES naudiņa.

pirms gada, 2019.03.05 17:39

Vietējās ziņas