Bez maksas konsultēs Tiesībsarga pārstāvji

Jēdzieni «cilvēktiesības», «laba pārvaldība», arī diskriminācijas aizliegums - par šiem un citiem jautājumiem šodien, 13. martā, Bauskas daudzfunkcionālajā rehabilitācijas centrā «Ābele» stāstīs Tiesībsarga biroja juristi. Pēc semināra paredzētas bezmaksas juridiskās konsultācijas par cilvēktiesību un labas pārvaldības jautājumiem. Tiesībsarga birojs Latvijā darbojas gadu. Līdz ar tiesībsarga Romāna Apsīša ievēlēšanu amatā tas pārņēma bijušā Valsts cilvēktiesību biroja darbu.  Laura Brance, Tiesībsarga biroja sabiedrisko attiecību speciāliste, stāsta, ka viens no galvenajiem uzdevumiem ir cilvēka tiesību aizsardzība tad, kad valsts, pašvaldību institūcijas, amatpersonas pārkāpušas Satversmē, starptautiskajos dokumentos noteiktās personas cilvēktiesības. Tiesībsargs un viņa biroja darbinieki izskata iedzīvotāju sūdzības, rosina pārbaudes lietas, veicina izlīgumus starp pusēm, sniedz juridiskas konsultācijas, dodas pārbaudes vizītēs uz ieslodzījuma vietām, pansionātiem, slēgta tipa iestādēm, rīko seminārus, konferences, arī vēršas Saeimā ar likumdošanas iniciatīvām.  No Bauskas rajona Tiesībsarga birojā 2007. gadā saņemts 14 sūdzību, tostarp par tiesībām uz taisnīgu tiesu, tiesībām uz veselību, sociālo nodrošinājumu, tiesībām uz izglītību un darbu. Tiesībsarga biroja konsultantu daļas vadītāja Zeltīte Kurzemniece stāsta, ka viens iesniegums bijis par tiesībām uz labvēlīgu vidi, viens - par bērna tiesībām, trīs - par labas pārvaldības jautājumiem.  Dažkārt strīdīgo jautājumu risināšana nav Tiesībsarga biroja kompetencē. Tad iedzīvotājiem ieteikts doties uz tiesu. Gadās, ka iedzīvotājus neapmierina tiesas spriedums, taču Tiesībsarga kompetencē nav spriedumu mainīšana vai atcelšana.  Tiesībsarga pārziņā ir arī diskriminācijas un nevienlīdzīgas attieksmes novēršana. Ja tā konstatēta, Tiesībsargam ir tiesības personas vārdā sagatavot pieteikumu un pārstāvēt cilvēku tiesā.  Z. Kurzemniece uzsver, ka nevienlīdzīga attieksme nav pieļaujama tautības, vecuma, dzimuma, valodas, reliģiskās pārliecības, sociālās izcelšanās, mantiskā vai veselības stāvokļa, seksuālās orientācijas vai politiskās pārliecības dēļ.  Diskriminācijas gadījumi ir vienīgie, kad Tiesībsargs var iejaukties darba devēja un ņēmēja attiecībās. Biroja praksē bijis gadījums, kad uzņēmums cilvēku diskriminējis veselības stāvokļa dēļ. Cilvēkam ratiņkrēslā tika liegts kādas iestādes pakalpojums. Ar Tiesībsarga starpniecību izdevies panākt vienošanos.  Svarīgs Tiesībsarga uzdevums ir izvērtēt un veicināt labas pārvaldības principa ievērošanu valsts pārvaldē. Tiesībsargs izskata sūdzības par gadījumiem, kad valsts vai pašvaldību iestādes, amatpersonas nav rīkojušās tiesiski. Laba pārvaldība - tā ir pieklājība, pienākums vienkāršot procedūras, pieejamība, tiesiskā paļāvība, objektivitāte, kā arī lietas izskatīšana saprātīgā termiņā.  Tiesībsargs neskata strīdus starp privātpersonām, izņemot gadījumus, kad persona ir saskārusies ar diskrimināciju vai atšķirīgu attieksmi. Piemēram, netiks skatīts strīds starp darbinieku un darba devēju par atlaišanas pabalsta lielumu, taču skatīs lietu, ja cilvēks atlaists no darba tautības vai dzimuma dēļ. Tiesībsargs nevar palīdzēt lietās, par kurām notiek tiesvedība, vai gadījumos, ja tiesas spriedums jau ir stājies spēkā.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas