Darbu šajā mācību gadā sāk Iecavas pamatskola

Pirmais mācību gads būs Iecavas pamatskolai, kas izveidota, likvidējot Dzimtmisas pamatskolu un Iecavas internātpamatskolu.

Skola strādās bijušās internātpamatskolas ēkā. «Bauskas Dzīve» tikās ar Iecavas pamatskolas direktori Aiju Semjonovu un direktores vietnieci izglītības jomā Ingu Čipenu.

«Iecavas pamatskola realizē tādas pašas izglītības programmas, kādas īstenojām līdz šim – vispārizglītojošo pamatizglītības programmu un speciālās pamatizglītības programmu bērniem ar mācīšanās traucējumiem,» pastāstīja direktore A. Semjonova, kas ir arī sociālo zinību skolotāja. «Skolēni, kas apgūst speciālo izglītības programmu, iegūst tādu pašu izglītības dokumentu kā audzēkņi, kas apgūst vispārizglītojošo pamatizglītības programmu. Mainās tikai mācīšanās stils – darbs ar skolēniem notiek klasēs ar mazāku skolēnu skaitu, eksāmenu pildīšanas laiks ir garāks u. c.,» uzsver skolas direktore Aija Semjonova.

Kā jaunā mācību gada pārbaudījumu un izaicinājumu direktore min uz kompetenču pilnveidi balstītas izglītības ieviešanu skolā. «Nākamais gads pasludināts par tehnoloģiju gadu, ir svarīgi izmantot informācijas tehnoloģijas lietderīgi. Ja klasē kaut vienam skolēnam nav mobilā telefona, mācību stundās jaunās tehnoloģijas nevar izmantot, jo tas vairs nav objektīvi pret skolēnu,» stāsta I. Čipena. Atvērta jauna datorklase, izmantojot Dzimtmisas pamatskolas resursus, sakārtotas un izremontētas klases. Kā informē skolas direktore, no Dzimtmisas skolas pārvestas materiāli tehniskās lietas, izveidots jauns skolas logo.

«Ir iekārtoti mācību kabineti. Agrāk skolotājs gāja pie audzēkņiem uz stundu, tagad būs otrādi – skolēni ies pie pedagoga. Skolotājam tas atvieglo darbu, un katrs pedagogs var veidot savu mācību materiālu krājumu,» stāsta A. Semjonova. Agrāk šādi kabineti bijuši, vien mācot matemātiku, mūziku un dabaszinības. Šogad skolā zinības apgūs aptuveni 214 audzēkņi, ir izveidotas 18 klases.

Bijušās internāta ēkas vienā pusē iekārtotas kompaktākas klases, otrajā pusē ir bērnudārza grupas un atpūtas telpa skolotājiem. Agrāk skolai bija internāts ar iespēju audzēkņiem palikt pa nakti, pērn tur dzīvojuši ap 50 skolēnu. Tagad internāta vairs nav. «Pie mums mācās viens 9. klases skolēns, kas brauc tālāk uz skolu, viņam tiek apmaksāti ceļa izdevumi, lai varētu mācīties šajā skolā,» stāsta I. Čipena.

Inga Čipena atklāja, ka nedaudz mainījies pedagogu sastāvs. No internātskolas aizgājuši tie skolotāji, kas bija pensijas vecumā.

Jaunajā mācību gadā skolas pārstāves novēl sadarboties, komunicēt un gūt prieku par bērniem un skolu, lai pietiek enerģijas, lai ir daudz gaišu domu un ideju! Viņas atgādina skolotāju konferencē dzirdēto: «Aizrautība ir jaunās pasaules virzītājspēks!»

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas