Ministre mainījusi skolēnu skaita kritērijus vidusskolās

Izglītības ministrijas informatīvajā ziņojumā «Par vispārējās vidējās izglītības iestāžu tīkla izvērtējumu» mainīti minimālā skolēnu skaita nosacījumi.

Pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas administratīvi teritoriālās reformas projekta piedāvājums minimālajam skolēnu skaitam 10. – 12. klasēs pašvaldību vispārējās vidējās izglītības iestādēs ir šāds: administratīvo teritoriju attīstības centri un Pierīgas novadi – Ādaži, Salaspils u. c. – ir 90 – 120 skolēni; novadu administratīvajās teritorijās 40 – 45, bet teritorijās pie Eiropas Savienības ārējās robežas, kā arī teritorijās, no kurām attālums līdz nākamajai izglītības iestādei ir vismaz 25 kilometri, noteikts 25 – 30 skolēni.
Ir izstrādāts interaktīvs rīks, kurā iespējams aplūkot izglītības iestāžu pārklājuma kartējumu un skolu tīkla analīzi, ņemot vērā pašreizējo normatīvo regulējumu un skolu tīkla sakārtošanai noteiktos kritērijus. To var apskatīt šeit.


Bauskas novada administrācijas izglītības nodaļas vadītāja Māra Bauvare paskaidroja, ka pašvaldība jau ilgstoši strādā pie izglītības iestāžu tīkla sakārtošanas, par ko liecina Bauskas novada domes 2015.gada 26.jūnijā apstiprinātā  «Bauskas novada izglītības iestāžu attīstības koncepcija 2015.-2025.gadam», kas nosaka pamatprincipus:  pirmsskolas, sākumskolas izglītību tiek piedāvāts izglītojamajiem iegūt pēc iespējas tuvāk mājām, pamatskolas izglītību novads nodrošina izglītības iestādēs ar atbilstošu infrastruktūru, kuru pilnveido, bet iespēju iegūt vidējo izglītību, piedāvājot daudzveidīgas izglītības programmas– Bauskā. «Izglītības un zinātnes ministrijas noteiktos kvantitatīvos un kvalitatīvos rādītājus plānojam izpildīt, bet ļoti rūpīgi sekojam līdz procesam: 90-120 skolēni 10.-12.klasēs,» akcentēja M. Bauvare.  Ar Bauskas novada izglītojamo skaitu var iepazīties:https://www.bauska.lv/allfiles/files/Izglitiba/Bauskas%20nov_izgl_skaits_2019_01_09.pdf.

Iecavas novada pašvaldības izglītības nodaļas vadītāja Vija Ieleja portālam norādīja, ka Iecavas novadā skolēnu skaits izglītības iestādēs atbilst Izglītības un zinātnes ministrijas informatīvā ziņojuma kvantitatīvajiem nosacījumiem. Pašvaldības teritorijā ir nodrošināts daudzveidīgs izglītības iestāžu piedāvājums. Novadā ir gan vidusskola, gan pamatskola, gan arī speciālā skola, divas pirmsskolas, kā arī profesionālās ievirzes izglītības iestādes. Vidusskolas posmā lielākā daļa izglītojamo izvēlas vidējo izglītību iegūt tepat uz vietas Iecavā. Valsts centralizētajos eksāmenos Iecavas vidusskolas vidējais rezultāts ir 55,97%. Par tās atbilstību kvalitatīvajiem rādītājiem liecina arī šogad saņemtā «Draudzīgā aicinājuma» fonda Skolu reitinga balva par 1. vietu dabaszinību nominācijā lauku vidusskolu grupā.

«Ar skatu nākotnē esam paredzējuši arī lielāku piepildījumu vidusskolas posmā. Patlaban tajā ir pa divām klasēm ar vidējo skolēnu skaitu ap 15. Līdz trīs klašu grupām vēl neizpletīsimies, bet skolēnu trūkums arī nedraud. Tagad primāri ir sakārtot vidusskolu, jo ēdamzāle par šauru un nepieciešama jauna aktu zāle, kā arī pamatskolai sporta zāle,» rezumēja V. Ieleja.

Vecumnieku novada domes priekšsēdētājs Guntis Kalniņš  atzīmēja, ka kritērijs – 90 skolēnu un vismaz divas paralēlklases katrā klašu grupā vidusskolas posmā – attiecas uz tā dēvētajiem attīstības centriem, ap kuriem tiek veidotas jauno novadu teritorijas, tajā skaitā uz Bausku. Citās administratīvo teritoriju vidējās izglītības iestādēs pieļaujams 45 – 40 skolēnus vidusskolas posmā.

«Vecumnieku novada izglītības attīstības stratēģijā ir paredzēta vidējās izglītības iestāžu tīkla sakārtošana, izpildot noteiktus skolēnu skaita kritērijus. Vecumnieku vidusskolā 10. – 12. klasē mācās 47 audzēkņi, Skaistkalnes vidusskolā – 43. Misas vidusskolā jau otro gadu 10. klase netika atvērta nepietiekamā skolēnu skaita dēļ, līdz ar to tuvākajā laikā domē tiks pieņemts lēmums par tās reorganizāciju un izglītības iestāde kļūs par pamatskolu, kā tas iepriekš notika Vallē. Līdz ar to divās novada vidusskolās nākotnes vidējās izglītības iestāžu pastāvēšanas un finansēšanas modeļi izpildās. Cits jautājums – jaunā mācību satura ieviešana, mācību bāzes un apstākļu atbilstība šīm prasībām. Tā sakārtošanu valdības politikas realizēšanas situācijā neesam spējīgi risināt finanšu trūkuma dēļ,» paziņoja G. Kalniņš.

Rundāles novada speciāliste izglītības un informācijas tehnoloģiju jautājumos Zinaīda Sparāne apliecināja, ka Pilsrundāles vidusskolā pašlaik 10. – 12. klasēs ir 41 izglītojamais, līdz ar to šis skaits atbilst IZM ziņojuma kvantitatīvajiem nosacījumiem. «Ceram, ka pašreizējais audzēkņu skaits un jauniešu interese par vidējo izglītību atļaus saglabāt šo atbilstību iepriekš minētajiem kritērijiem arī turpmāk,» teic Z. Sparāne.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas