NĪN pieaugumu Bērzkalnu un Jauncodes ciemā skaidro ar pieņemto domes lēmumu

Februāra sākumā saņemti Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) maksāšanas paziņojumi. Nepatīkami pārsteigti par maksājuma pieaugumu bija Bauskas novada Codes pagasta Jauncodes ciema un Īslīces pagasta Bērzkalnu iedzīvotāji. Kādam ābeļdārzs tagad traktēts kā apbūves zeme, dažiem pretstatā pret pērno gadu jāmaksā par 50 eiro vairāk, citiem atšķirība ir krietni lielāka. Ļaudis izteica pieņēmumu, ka, neraugoties uz notiekošo sabiedrisko apspriešanu par pilsētas teritorijas paplašināšanu, uz papīra jau ciemi pievienoti Bauskai un tādēļ arī NĪN maksājumi jau ir pēc citas takses.

Bauskas novada domes nekustamo īpašumu nodaļas vadītāja Gunita Vīgupa gan skaidro, ka šāds pieņēmums ir kļūdains: «Gadu gaitā izveidojusies situācija, ka apkārtējo pagastu ciemi, kas piekļaujas Bauskai, daudzējādā ziņā cieši saauguši kopā, un nezinātājam to robežas dabā faktiski nav iespējams noteikt. Vienots ir ceļu tīkls, sasaistītas adreses robežojošās teritorijās, vienoti ir ūdensapgādes un kanalizāciju tīkli. Dažādos normatīvajos aktos starp pilsētām un ciemiem ir likta vienlīdzības zīme.»

G. Vīgupa skaidro, ka Bauskas novada teritorijas plānojumā 2012. – 2023. gadam, kas apstiprināts ar Bauskas novada domes 2012. gada 26. aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr. 11 «Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012. – 2023. gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi» (turpmāk – Teritorijas plānojums), gan Bauskas pilsētas, gan apkārtējo pagastu Mūsas, Jauncodes un Bērzkalnu ciema zemes galvenais izmantošanas veids ir mazstāvu dzīvojamā apbūve. Tādējādi šīm teritorijām ir līdzīgs izmantošanas veids, tas nozīmē, ka jābūt līdzīgai kadastrālai vērtībai un NĪN aprēķinam.

G. Vīgupa atzīst – zemes reformas laikā bija izveidojusies situācija, ka zemes vienībām ar līdzvērtīgiem nosacījumiem bija dažādi nekustamā īpašuma lietošanas mērķi, atšķirīgas kadastrālās vērtības un līdz ar to arī dažādi nodokļu maksājumi. Savulaik ciemos piešķirtajiem apbūves gabaliem noteikto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi «piemājas saimniecības, kuru ekonomiskā darbība ir lauksaimniecība» saskaņā ar Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumos Nr. 496 «Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība» minētajiem kritērijiem iekļāva lauksaimniecības zemes grupā. Tā ir zeme, uz  kuras apbūve nav primārā zemes izmantošana – apbūve pieļaujama gadījumos, ja tā nepieciešama atļautās lauksaimnieciskās izmantošanas nodrošināšanai. Savukārt atbilstoši Teritorijas plānojumam Mūsas, Jauncodes un Bērzkalnu ciema teritorijās un Bauskas pilsētā noteiktais zemes lietošanas veids ir apbūves zeme.

Lai izlīdzinātu kadastrālo vērtību atšķirības un līdz ar to arī NĪN atšķirības, kas rodas no dažādi noteiktiem nekustamā īpašuma lietošanas mērķiem starp pilsētas un tai piegulošo ciemu zemi, kā arī starp atsevišķiem līdzās stāvošiem īpašumiem ciemu teritorijās, Bauskas novada pašvaldība  2019. gada nogalē pieņēma lēmumus par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu zemes vienībām, kas atrodas Bauskas novada Codes pagasta Jauncodes ciemā un Īslīces pagasta Bērzkalnu ciemā.

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņa no «zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101» uz «individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601» tika veikta, izvērtējot zemes vienību platības, to faktisko izmantošanu un situāciju dabā.  Daļai zemes vienību pašvaldība ir noteikusi divus un vairāk nekustamā īpašuma lietošanas mērķus.

Atbilstoši vietvaras noteiktajiem nekustamā īpašuma lietošanas mērķiem Valsts zemes dienests ar 2020. gada 1. janvāri ir noteicis jaunas, aktuālas kadastrālās vērtības, līdz ar to ir mainījies arī NĪN apmērs.

G. Vīgupa atzīmēja,  ka pašvaldība lēmumus pieņēmusi atbilstoši spēkā esošajam Teritorijas plānojumam un citiem normatīvajiem aktiem, savukārt Valsts zemes dienests kadastrālās vērtības aprēķinājis atbilstoši kadastrālās vērtēšanas normatīvajiem aktiem, tās būs spēkā līdz 2021. gada 31. decembrim. Šie lēmumi nav saistīti ar izstrādē esošo jauno Teritorijas plānojumu, kurā pausta iecere paplašināt Bauskas pilsētas teritoriju, iekļaujot pilsētas teritorijā apdzīvotās vietas vai to daļas – Janeiku ciemu, Mūsas ciema daļu, Bērzkalnu ciemu un Elektriķu ciemu.

Bauskas novada dzīvojamo māju apbūves vērtību zonējums izstrādāts 2011. gadā. Ar informāciju par kadastrālo vērtību un kadastrālo vērtēšanu regulējošiem normatīvajiem aktiem var iepazīties Valsts zemes dienesta interneta lapā http://kadastralavertiba.lv/vienkarsi-par-kadastralo-vertibu/, http://kadastralavertiba.lv/dokumenti/, http://kadastralavertiba.lv/kadastralo-vertibu-baze-2016-gadam/. />G. Vīgupa akcentēja, ka 2022. gada 1. janvārī spēkā stāsies jauni kadastrālās vērtēšanas noteikumi un ar tiem saistīti citi normatīvie akti, kas ievērojami mainīs kadastrālās vērtības un NĪN aprēķina kārtību visā valstī.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas