Rundāles pašvaldība atmaksājusi publisko finansējumu 234 000 eiro apmērā; vērtēs būvuzņēmēja un būvuzrauga radīto zaudējumu apmēru 16

Lauku atbalsta dienests (LAD) pārbaudē secinājis, ka Rundāles novada dome pašvaldības ceļa Pilsrundāle–Svitene izbūves projekta laikā nav ievērojusi pareizu finanšu vadības principu un nav pienācīgi pārliecinājusies par to, ka resursi ieguldīti lietderīgi un tiešā veidā sekmē projekta mērķu sasniegšanu, tālab vietvarai jāatmaksā neatbilstoši izlietotos 234 000 eiro.

Lai gan pašvaldība LAD lēmumu apstrīdējusi, minot vairākus argumentus, tomēr Zemkopības ministrijas paudusi, ka LAD lēmums ir tiesisks un atstājams spēkā. Rundāles novada pašvaldība  atmaksājusi publisko finansējumu 234 000 eiro apmērā, portālam apliecināja pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Kristīne Līdaka.

Portālam speciāliste ieskicē notikumu secību. Pašvaldības organizētā iepirkuma procedūra – atklāts konkurss «Autoceļa Pilsrundāle–Svitene posma pārbūve»  izsludināta 2017. gada 13. jūlijā. Tika paredzēts veikt Rundāles novada autoceļa Pilsrundāle–Svitene posma pārbūvi saskaņā ar iepirkuma priekšmeta tehnisko specifikāciju.

Par uzvarētāju atklātā konkursā tika atzīta SIA «Viona», ar kuru 2017. gada 29. augustā noslēgts līgums. Saskaņā ar līguma 3.3. punktu tika noteikts, ka būvuzņēmējam jāpabeidz būvdarbi un jānodod pasūtītājam 15 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas. Līgumu SIA «Viona» parakstījusi tikai 2017. gada 5. septembrī. Līdz ar to būvdarbu izpildes termiņš atbilstoši līguma  nosacījumiem ir 2018. gada 5. decembris.

Starp Rundāles novada domi un SIA «RoadLat» (turpmāk – būvuzraugs) 2017. gada 29. augustā tika noslēgts būvuzraudzības līgums. Saskaņā ar līguma 1.1. punktu būvuzraugs ir apņēmies veikt autoceļa Pilsrundāle–Svitene posma pārbūves būvuzraudzību, būvdarbu izpildes un būvizstrādājumu kvalitātes uzraudzību visā objekta būvniecības laikā.

Pašvaldība gan būvuzņēmēju, gan būvuzraugu izvēlējusies atbilstoši publisko iepirkumu tiesību regulējošām normām.

Ar Būvniecības valsts kontroles biroja (BVKB) 2019. gada 11. novembra aktu objekts ir pieņemts ekspluatācijā. Aktā konstatēts, ka būve vai tās daļa atbilst būvprojektam (5.3. punkts), kā arī izmaiņas un atkāpes no saskaņotā būvprojekta ir, tās saskaņotas noteiktajā kārtībā un atzīmētas tehniskajā dokumentācijā (5.4. punkts).

Lauku atbalsta dienests 2020. gada 17. jūnija sarakstes dokumentā informēja pašvaldību, ka LAD Lauksaimniecības un lauku attīstības departaments šī gada 4. februārī veica pārbaudi par projekta iesnieguma atbilstību Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām attiecībā uz Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākuma nosacījumiem. Sarakstes dokumenta pielikumā ir pievienots kontroles ziņojums, kurā norādīts, ka saskaņā ar LAD veiktajiem aprēķiniem LAD nav guvis pārliecību par autoceļa posma pārbūves būvdarbu izpildi atbilstoši būvuzņēmēja aktiem un būvprojekta izmaiņās norādītajam. Līdz ar to, pamatojoties uz veiktajiem grunts penetrācijas radaru (GPR) rādījumiem, autoceļa konstrukcijā iestrādāto materiālu apjoms ir ne vairāk kā 61% no paredzētā. Ņemot vērā būvdarbu līguma izpildē un faktiski veiktajos darbos konstatētās neatbilstības, LAD secinājis, ka pastāv ievērojams atbalsta pasākumā noteiktā mērķa nesasniegšanas risks.

Pamatojoties uz LAD veikto pasūtījumu, 2020. gada 21. maijā va/s «Latvijas Valsts ceļi» Autoceļu kompetences centrs ir sagatavojis ceļa konstrukcijas noteikšanas pārskatu, kas veikts ar neakreditētu metodi, tas ir, ar grunts penetrācijas radaru. K. Līdaka atzīmēja, ka pārbaudē nav piedalījušies ne pašvaldības, ne būvuzņēmēja, ne arī būvuzrauga pilnvarotie pārstāvji.

K. Līdaka norādīja, ka šī gada 26. jūnijā pašvaldība nosūtījusi savus iebildumus par ziņojumu, lūdzot LAD pirms lēmuma pieņemšanas organizēt tikšanos, kurā piedalītos pašvaldības, būvuzņēmēja un būvuzrauga, kā arī LAD atbildīgie pārstāvji.

Šī gada 10. jūlijā tika organizēta tikšanās starp LAD, domes, būvuzrauga un būvuzņēmēja pārstāvjiem, lai pārrunātu pārbaudes ziņojumā konstatēto un domes iebildumus. Tikšanās laikā LAD nav ņēmis vērā ne pašvaldības iebildumus, ne arī  būvuzrauga un būvuzņēmēja pārstāvju norādes par autoceļa izbūvi, kā arī ieklāto materiālu, bet tikai pastāvēja uz GPR mērījumu pareizību. Tikšanās laikā panākta vienošanās par domes organizētas atkārtotas ekspertīzes veikšanu pārbūvētajam autoceļam, ievērojot LAD izvirzītos nosacījumus.

Šī gada 17. augustā notika autoceļa atkārtota ekspertīze, kurā autoceļa klātnē veikti  deviņi iepriekš saskaņoti urbumi un konstruktīvās kārtas slāņu biezuma mērīšana. Laboratorijas sagatavotajā testēšanas pārskatā (iesniegts ar pašvaldības 2020. gada 3. septembra vēstuli) norādīti granulometriskā sastāva un filtrācijas koeficienta testēšanas rezultāti. Papildus minētajam iesniegts SIA «I.A.R.» ģeotehniskās izpētes pārskats, uz kā pamata būvuzraugs veicis atkārtotus autoceļā iestrādāto materiālu daudzuma pārrēķinus.

Šī gada 17. septembrī LAD pieņēmis lēmumu par projekta saistību pārtraukšanu un izmaksātā avansa atmaksu. Saskaņā ar lēmumā konstatēto LAD piemērojis Rundāles novada domei 100% finanšu korekciju, jo projekta administrēšanas laikā sniegta nepatiesa informācija, tas ir, konstatēta krāpšana atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumiem Nr. 599 «Noteikumi par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī par valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014. – 2020. gada plānošanas periodā». LAD pārtraucis projekta saistības un uzdevis Rundāles novada domei atmaksāt izmaksāto publisko finansējumu (avansu) – 234 000 eiro.  Saskaņā ar Lauku atbalsta dienesta likuma 3. pantu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 67. pantu LAD ir norādījis, ka lēmumu var lūgt pārskatīt Zemkopības ministrijai.

Rundāles pašvaldības ieskatā, sagatavojot lēmumu, LAD nav ņēmis vērā 2020. gada 10. jūlijā tikšanās reizē starp LAD, pašvaldības, būvuzrauga un būvuzņēmēja pārstāvjiem norunātos nosacījumus, ka par pamatu tiks ņemti vērā akreditētas neatkarīgas ekspertīzes veiktie mērījumi, kurus saskaņoja arī LAD. «No lēmuma ir redzams, ka LAD savus argumentus balsta, strikti ievērojot metodi, kura nav akreditēta, tas ir, pie GPR mērījumu pareizības, un pilnībā ignorē neatkarīgā ekspertīzē konstatēto, norādot, ka atkārtotiem aprēķiniem nav pamata.Tāpat LAD ir pilnībā ignorējis Būvniecības valsts kontroles biroja konstatēto, ka būve vai tās daļa atbilst būvprojektam, kā arī izmaiņas un atkāpes no saskaņotā būvprojekta ir, tās saskaņotas noteiktajā kārtībā un atzīmētas tehniskajā dokumentācijā,» teic K. Līdaka.

Rundāles novada dome 2020. gada 27. oktobrī ir iesniegusi Zemkopības ministrijai apstrīdēšanas iesniegumu, ar kuru lūgts pārskatīt LAD lēmumu. Rundāles novada domē šī gada 1. decembrī tika reģistrēts Zemkopības ministrijas lēmums, ar kuru atstāts spēkā LAD lēmums. Rundāles novada dome ir atmaksājusi publisko finansējumu (avansu) 234 000 eiro apmērā, ieskaitot to LAD kontā 2020. gada 2. decembrī.

«Izskatot Zemkopības ministrijas lēmumu, tika konstatēts, ka tas ir virspusīgs un nav izskatīts pēc būtības. Zemkopības ministrijas lēmumā nav izvērtēti pašvaldības iesniegtie argumenti, kā arī nav ņemts vērā, ka ceļš pieņemts ekspluatācijā bez BVKB iebildumiem,» skaidro K. Līdaka.   
                       
Viņa atzīmēja, ka atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) rosinājumam domes sēdē tiks iekļauts jautājumu par LAD lēmuma tiesisko seku izvērtēšanu, tai skaitā par atbildīgo personu rīcības izvērtēšanu un Rundāles novada pašvaldībai nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas pieprasīšanu.

Pašvaldībai neesot tiesību apstrīdēt Zemkopības ministrijas lēmumu, līdz ar to Rundāles novada dome veic izvērtēšanu, lai aprēķinātu, cik lielus zaudējumus pašvaldībai ar savu darbību vai bezdarbību nodarījis būvuzņēmējs un būvuzraugs.

Tāpat Rundāles novada dome izvērtē iespējas pieaicināt neatkarīgus ekspertus, lai varētu noteikt būvuzņēmēja un būvuzrauga radīto zaudējumu apmēru.

Papildus tam tiks informētas tiesību sargājošās instances, lai izvērtētu LAD konstatētās krāpniecības pazīmes būvniecības laikā.

K. Līdaka atzīmēja, ka Rundāles novada domei, noslēdzot būvuzraudzības līgumu ar būvuzraugu, ir bijusi tiesiskā paļāvība, ka tas veiks būvuzraudzību kvalitatīvi un atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Šajā situācijā Rundāles novada dome vērsīsies arī Latvijas Būvinženieru savienībā, lai tā izvērtē būvuzņēmēja un būvuzrauga profesionālās kvalifikācijas sertifikātus.

Rundāles novada domes lietvedībā nav reģistrēts VARAM, LAD vai citas atbildīgās iestādes sarakstes dokuments par ierosinātu kriminālprocesu vai pārbaudi.


Pievieno komentāru

Komentāri 16

J

Tātad no ES naudas nesaņems neko - reālie zaudējumi ir lielāki par to 1/4 miljonu. Nebūs bankrots?

pirms 5 mēnešiem, 2020.12.15 11:35

.

Lielisks raksts! Tikai novada domes viedoklis. Ko saka LAD, VARAM, KNAB un VP par kriminālprocesu?

pirms 5 mēnešiem, 2020.12.15 11:39

Terēza

Neviens Vionas objekts nav kvalitatīvs,varbūt šai afērai būs punkts.

pirms 5 mēnešiem, 2020.12.15 12:32

kaimiņš

Bauskas domē armēnim "ēd no rokas"

pirms 5 mēnešiem, 2020.12.15 12:41

nu nu

Ko Jūs Bauskas novada vadībai un ne tikai- VIONA ir pats mīlētākais uzņēmējs. Kvalitāte,termiņi ....KAS TIE TĀDI?

pirms 5 mēnešiem, 2020.12.16 11:41

kukulītis

Sakritība ka ar nacionāļu un zagzemnieku valdīšanu Bauskā Vionai iepirkumos iesākās "zelta laiki"!

pirms 5 mēnešiem, 2020.12.16 23:43

Iedzīvotāja

Ja 2galvenās acis neko neredz - tad kur visi mūžīgie vietnieki? Kur visas atbildīgās nodaļas?

pirms 5 mēnešiem, 2020.12.15 19:50

tiešām,

cik to galveno acu pāru ir pašā Rundāles domē? Pie tam, tādu kas saņem salīdzinoši lielu atalgojumu uz valsts lielākās daļas iedzīvotāju algu fona. Diez, tai pašā Mežotnes pilskalnā neviens no domes speciālistiem neredzēja veikto darbu kvalitāti pastaigu celiņu ierīkošanā, jo galarezultātā, ap 5cm biezais betonējums, armēts ar stikla šķiedras sietu, sabruka jau vienas ziemas laikā. Vai jau tad nevajadzēja par to runāt un piedzīt no vainīgajiem?

pirms 5 mēnešiem, 2020.12.16 10:10

arī tiešām

Vecumnieku novadā tiek pieņemti ekspluatācijā projekti ar brāķi , un arī vesela armija vērtētāju, pieņēmāju un vietnieku vietnieki !

pirms 5 mēnešiem, 2020.12.16 10:59

mandāts

Likumā par pašvaldību darbību- visa veida finansēm ir tikai viena atbildīga un pilvarota persona, pašvaldības vadītājs.

pirms 5 mēnešiem, 2020.12.16 12:26

Dandāts

Deputàti nekam nav vajadzīgi, tà vien šķiet ka no tiem jèga maziņa, jo nejau tikai Okmanis vainîgs, deputàti tak bija blakusz

pirms 5 mēnešiem, 2020.12.16 14:27

rociņa

Visi deputāti vienā apvienībā un tie paši ar grūtībām sagrāpstīti. Klausoties lēmumu balsojumus, sajūta kā PSRS laikos, balsojums visi, par, tikai iztrūkst vētraini aplausi.

pirms 5 mēnešiem, 2020.12.16 14:48

blakus ceļam

Kā teica pats Vionas Šefs [do cerkvi živut odņi pi..rasi katoriji znaet kak nado delat darogu] ..Viona māk ieekanomēt izejmateriālus par 39%.Labs konkursa uzvarētājs-Vis zemākā cena un valstij ieekanomēti derīgie izrakteņi.Vienu šādu projektu uzbūvējot otrs ar 100%peļņu ,Super konkurs!

pirms 5 mēnešiem, 2020.12.16 16:17

ceļšs

Nu ko izskatās,ka Rundāles dome nav krāpnieki un zagļi..Vionu ar savu piķa vārītavu vajadzēja sen jau aizklapēt un armēņi lai laiž uz savu dzimteni ar azarbaidžāniem karot nevis normālām būvfirmām konkursus ***..Žēl ka valstī tādi likumi[būvēsim ,bet tikai par zemākajām cenām un zemāko kvalitāti]

pirms 5 mēnešiem, 2020.12.16 16:29

“Līdz baznīcai” Zs

Reizēm palasot komentàrus var noprast, ka cilvēks pat izlasot faktus neizprot raksta būtību.
Vionas objekti vienmèr izceļās ar niansèm, kuras bieži vien nesaskan ar projektu.

Tieši tāpat bija pie mūsu mājām, asfaltējot ceļgalu, pirmajā saskaņošanas reizē(dokuments mūsu saimniecībā tika saglabāts), tika paredzèta ceļgala paplatināšana saimniecības transporta ērtākai kustībai.
Mirkli pirms ceļgala asfaltēšanas uzrodās labojums, kura ietvaros saskaņotais dokuments ir pazudis un klajā nākusi jaunā versija, ceļgala platumu nemainot.

Atliek vien gaidīt iznākumu iesāktajām darbîbàm un papildus darbībām atsaucoties no iepriekšèjā raksta par ceļu.

Būvuzrauga un Vionas darbs izskatās nepaliks nomests novārtà un kàdu pie atbildības sauks, varbūt beidzot mahinàcijām pienāks gals?

Žēl tikai ka būs nepieciešami papildus līdzekļi neatkarīgas(sertificētas) testèšanas veikšanai uz kā balstîties tālākajā apstrīdēšanas procesā.

pirms 5 mēnešiem, 2020.12.16 16:43

Bauska visu atmaksās

Un ko, reforma izglābs Rundāli no bankrota. Vēl jau Gaismas pils, kuru pārbūvēja cita firma, vai zaudējumus atguva? Nekā, viss noklusa, visi laimīgi.

pirms 5 mēnešiem, 2020.12.17 08:23

Vietējās ziņas