Tiesa noraida Bauskas novada administrācijas prasību pret Modri Mākulēnu 35

Laikraksta «Bauskas Dzīve» rīcībā nonācis ar 28. oktobri datēts Zemgales rajona tiesas spriedums, kurā rakstīts, ka tiesa noraida Bauskas novada pašvaldības iestādes «Bauskas novada administrācija» prasību pret Modri Mākulēnu.

Bauskas novada pašvaldības iestāde «Bauskas novada administrācija» cēla prasību Bauskas rajona tiesā pret Modri Mākulēnu par zaudējumu piedziņu, lūdzot piedzīt no atbildētāja par labu prasītājai zaudējumus 30 894,40 eiro apmērā un visus tiesas izdevumus.

Stāsts sākās 2014. gada 18. septembrī, kad saistībā ar kriminālprocesu par grāmatvedības noteikumu pārkāpšanu Bauskas novada pašvaldība darba tiesiskās attiecību izbeidza ar Vecsaules pagasta pārvaldnieci L.K. Viņa par šo lēmumu pašvaldību iesūdzēja tiesā un pēc vairākkārtējas pārsūdzēšanas Bauskas novada dome L. K. bija spiesta samaksāt gandrīz 27 tūkstošus eiro. Bauskas novada domes deputāti lēma, ka atbildīgs par šo zaudējumu rašanos ir juridiskās nodaļas vadītājs Modris Mākulēns un iesniedza tiesā prasību piedzīt no viņa šo summu, kā arī tiesāšanās izdevumus.

Atzinumā ir pieminēts arī Bauskas novadā izveidotās komisijas atzinums, kas kļuva par pamatu tiesvedības uzsākšanai. «Komisija atzinusi, ka atbildētājs kā Juridiskās nodaļas vadītājs un pilnvarots pārstāvis nav ar pienācīgu rūpību veicis savus darba pienākumus, vadot un konsultējot darba līguma uzteikuma L. K. procesu, nav ar pienācīgu atbildību apsvēris nepieciešamību turpināt tiesvedības procesu minētajā civillietā, bet to turpinājis, kā arī pārliecinājis Bauskas novada vadību un deputātus šo tiesvedību turpināt.» Tomēr tālāk norādīts: «Lietas izskatīšanas gaitā nav gūti pierādījumi, kas apliecinātu atbildētāja ļaunu nolūku, kā arī to, ka zaudējumi nodarīti ar rīcību, kas nav saistīta ar nolīgtā darba veikšanu.»

Tiesas spriedumā ir norādes arī uz Bauskas novada domes darbu. «Prasītāja pārstāvja viedoklis tiesai ņemt vērā, ka dokumentus paraksta Bauskas novada domes priekšsēdētājs, kurš pēc izglītības ir vēsturnieks, viņam nav attiecīgu zināšanu tieslietās, kā arī apgalvojums, ka dokumenti domes vārdā tiek parakstīti tādi, kādus domes priekšsēdētājam liek priekšā juristi, tiesas ieskatā nepelna ievērību, jo sekojot šādai loģikai, būtu jāsecina, ka koleģiāla institūcija (deputāti) lēmumus nepieņem balsojot, kā arī domes priekšsēdētājs nevada Bauskas novada domi, bet viņi paklausa darbiniekam, kas pieņemts darbā uz darba līguma pamata.»

Tiesas spriedumā ir pieminēti Bauskas novada domes deputāti. «Šajā gadījumā izvērtējams ne tikai juridiskais aspekts, bet arī pieņemtā lēmuma saturiskā daļa, par ko atbildīga ir koleģiāla institūcija, kura lēma attiecīgo jautājumu, kā arī domes priekšsēdētājs,» tā teikts tiesas spriedumā.

Ierosinājumu atbrīvot no amata L. K. izteica pašvaldības izpilddirektors Jānis Kalinka. Lēmumu par L. K. atlaišanu no darba 2014. gada 18. septembrī pieņēma domes priekšsēdētājs Raitis Ābelnieks un deputāti Voldemārs Čačs, Rudīte Čakāne, Alvis Feldmanis, Jānis Feldmanis, Daira Jātniece, Solvita Jirgensone, Mārīte Ķikure, Jānis Rumba, Raimonds Žabovs, Vera Grigorjeva, Uldis Kolužs un Inita Nagņibeda. Īpaši aktīvi atstādināt no amata pieprasīja A. Feldmanis un U. Kolužs. Sēdē nepiedalījās Aleksandrs Novickis, Mārtiņš Ruža un Arnolds Jātnieks.

2016. gada 11. augustā Bauskas novada domes priekšsēdētājs Raitis Ābelnieks izdeva rīkojumu «Par komisijas izveidošanu amatpersonu rīcības izvērtēšanai» Komisijā darbojās Anda Smiltiņa-Plūdone,  Juris Landorfs un Dace Šķiliņa. «Komisijas locekļiem domas nedalījās. Secinājums bija vienprātīgs, ka atzīstama amatpersonas vaina,» pausts Bauskas novada 2016. gada 27. oktobra domes sēdes protokolā. Ņemot vērā komisijas atzinumu, Bauskas novada domes deputāti lēma uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram piedzīt no Bauskas novada administrācijas Juridiskās nodaļas vadītāja M. Mākulēna pašvaldībai nodarītos zaudējumus pilnā apmērā.

Koleģiālā atbildība minēta kā arguments, vērtējot arī komisijas darbu, kas izskatīja amatpersonu atbildību. «Tiesa secina, ka komisija, kurai bija dots pienākums izvērtēt amatpersonu (darbinieku) rīcību saistībā ar Zemgales apgabaltiesas sprieduma izpildi par atlīdzības piedziņu no Bauskas novada domes par labu L. K. un tiesāšanās izdevumu piedziņu valsts ienākumos, savus uzdevumus nav izpildījusi, jo nav vērtējusi visu darbinieku un to amatpersonu atbildību, kuras saistītas ar 2014. gada 18. septembra Bauskas novada domes ārkārtas sēdes lēmuma izstrādi un pieņemšanu, kā arī tiesvedības turpināšanu ar L.K., bet vērtējusi tikai Juridiskās nodaļas viena darbinieka, atbildētāja rīcību,» teikts spriedumā.

Pēc M. Mākulēna atteikšanās labprātīgi atmaksāt zaudējumus, Bauskas novada dome 2017. gadā nolēma uzsākt tiesvedību. Atbilstoši iepirkuma rezultātiem tiesvedības pakalpojumu sniedza zvērināts advokāts Elvijs Vēbers. Kopumā iepirkumā startēja četri pretendenti, liecina iepirkuma dokumentācija.

«Ievērojot, ka atbildētājs nav tā persona, kura Bauskas novadā var pieņemt lēmumus par darba uzteikumu darbiniekam, atzīt prasības, noslēgt izlīgumus, lemt par tiesvedības turpināšanu un piešķirt naudas līdzekļus tiesvedības vajadzībām, tiesa atzīst par pamatotu atbildētāja iebildumus un secina, ka komisija izvērtējusi tikai vienu personu, bet nav vērtējusi pārējo Juridiskās nodaļas darbinieku un to pašvaldību amatpersonu un darbinieku rīcību, kuri bija iesaistīti lēmuma projekta sagatavošanā, pieņēma lēmumus Bauskas novada pašvaldības vārdā, kā arī lēma par pārsūdzību tiesu instancēs. Bez visu iesaistīto darbinieku un amatpersonu rīcības izvērtēšanas, atbildētāja vainas pakāpe šādos apstākļos nav nosakāma,» tāds ir tiesas vērtējums.

Pats M. Mākulēns vērtē, ka šī tiesāšanās papildus Bauskas novada pašvaldībai ir izmaksājusi apmēram četrus tūkstošus eiro. Tiesvedības procesā viņš izlēma sevi aizstāvēt pats. Tāpēc pašvaldībai nebija jākompensē viņa tiesvedības izdevumi. «Ja būtu nolīdzis sev advokātu, tas pašvaldībai izmaksātu vēl papildus vismaz tūkstoš eiro,» atzīst M. Mākulēns.

Spriedumu var pārsūdzēt apelācijas kārtībā Zemgales apgabaltiesā divdesmit dienu laikā no sprieduma sastādīšanas dienas – 2019. gada 28. oktobra, iesniedzot apelācijas sūdzību Zemgales rajona tiesā.


Pievieno komentāru

Komentāri 35

Liene

Tagad zaudējumi jāpiedzen no iepirktā advokāta --honorārs + samaksātā valsts nodeva

pirms gada, 2019.10.29 09:18

okjf

Kas tas par murgu? Gribi kaut ko tiesāties, maksā. Vari mēģināt tiesāties par Mēness vai Marsa privatizēšanu. Jebkuršs advokāts ir gatavs tiesāties par atbilstošu summu.
Auni maksājiet tikai advokātiem un konsultantiem. Viņi negarantē iznākumu.

pirms gada, 2019.10.29 16:48

Modrim

Malacis Modri, cepuri nost! Tā tam novada liekēžu baram arī vajadzēja! Vesels aunu bars balsoja, bet nu visu vainu grib uzvelt vienam cilvēkam. Supper, ka tāds iznākums! Dažreiz tomēr arī taisnība uzvar.

pirms gada, 2019.10.29 12:31

Modris

Tādēļ jau pastāv Juridiskā nodaļa , lai tikai saņemtu atalgojumu , atbildība nekāda .Zināt mums arī nekas nav jāzina , ja kas dome pērk no malas, jo ko gan mēs ar turības diplomiem varam zināt.

pirms gada, 2019.10.29 13:10

Modris

Tādi bija mani darba pienākumi , vai es kaut punktu izpildīju?NODAĻAS UZDEVUMS: gādāt par Bauskas novada pašvaldības domes, tās izveidoto iestāžu un citu institūciju darbības atbilstību normatīvajiem aktiem, tajā skaitā to pieņemto lēmumu, iekšējo un ārējo normatīvo aktu atbilstību tiesību normām.

Bauskas novada pašvaldības kompetencē esošo jautājumu juridisko izvērtēšana – veic domes saistošo noteikumu, noteikumu, nolikumu, lēmumu, līgumu un citu juridiska rakstura dokumentu projektu iepriekšēju pārbaudi Valsts pārvaldes likuma izpratnē vērtējot šo dokumentu projektu atbilstību normatīvo aktu prasībām.

Nodaļas darbinieki pārstāv Bauskas novada pašvaldības intereses tiesās.

pirms gada, 2019.10.29 15:46

goga

nocicki, nomierinies!

pirms gada, 2019.10.29 16:18

Modris>goga

Labi, ka neesmu ārsts , nogrieztu ne to ko vajag , un man part to PALDIES

pirms gada, 2019.10.29 16:28

par Modri

Tas tikai pierāda to,ka Mākulēns ir gudrs jurists.Un arī godīgs pret savu pašvaldību,aizstāvot sevi pats.

pirms gada, 2019.10.30 06:36

stulbs un vēl stulbāks

ja būtu gudrs, tad uz līdzenas vietas nepakāstu iedzīvotāju naudu! Ja godīgs tad atzītu savu šaizi....bet tā nav ne viens ne otrs, un nav vienīgais "grēkāzis", tad zaudējumi solidāri piedzenami no administrācijas un domes vadības! Tikai jautājums- vai administrācijas un domes vadoņi vērsīsies ar prasību pret sevi?

pirms gada, 2019.10.30 09:48

Haris

LĪGUMS Nr.BNA 2017/053 2017.gada 6.septembrī Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas novada administrācija”, Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora Jāņa Kalinkas personā, kurš rīkojas saskaņā ar Bauskas novada administrācijas nolikumu, un Zvērināts advokāts Elvijs Vēbers noslēdza līgumu par Juridisko pakalpojumu sniegšana Bauskas novada pašvaldībai
Kopējā līguma summa ar PVN ir EUR 2 359,50 (divi tūkstoši trīs simti piecdesmit deviņi euro un piecdesmit centi).
Civilprocesa likums ...34.pants pirmās daļas 1.punkta d) apakšpunkts Valsts nodeva par prasību, kas novērtējama naudas summā no 28 458 euro līdz 142 287 euro, — 1200 euro plus 1,6 procenti no prasības summas, kas pārsniedz 28 457 euro
nje hilo, a?

pirms gada, 2019.10.29 12:37

Garis

Kas tur tāds? Šis E.V. jau tāds lētucis vien ir, normāla kalibra čalis norautu krietni vairāk.

pirms gada, 2019.10.29 13:39

Muris

A kur tad palicis Ruhockas neaizvietojamais "augsta ranga jurists" Uzulēns, kurš BEZ iepirkuma nokāsa 15 000 euro no pašvaldības, vai tad nevarēja līdzēt zvērīgajā cīņā pret MM???

pirms gada, 2019.11.02 18:33

A

Ja jau iespējams, ka JK bija galvenais ierosinātājs LK nekorektai atlaišainai un šis ierosinājums radīja lielus zaudējumus Bauskas novada budžetam, varbūt ir pienācis laiks ierosināt šo zaudējumu iespējamu piedziņu no lēmuma ierosinātājiem un parakstītājiem.

pirms gada, 2019.10.29 14:04

B

Nu kalinkins malacis ... īsts čangals

pirms gada, 2019.10.29 15:05

:)

Kalinka Kalinka maja.

pirms gada, 2019.10.29 16:50

gogam

Nu ko, pienācis laiks piedzīt zaudēto naudu no vēsturnieka un administrācijas tingeļtangeļu blices ar Kalinku, Ruhocku un viedo juristiņu solidāri....būs tikai pelnīti, kad novada "veiksminieki" sametīs atbilstoši savam paveikumam :))

pirms gada, 2019.10.29 20:07

nu ko

nu ko,atkal gudrie novada bāleliņi izgāzušies..ko nu?
Kurš tagad jāatbrīvo no darba?

pirms gada, 2019.10.29 20:44

Skaisti

Nauda pad....sta. Vispirms samaksājot LK, tagad tiesājoties un zaudējot MM un atbildīgo nav!!! Brīnišķīgi!!!! Ja MM pēc tiesas sprieduma nav vainīgs, tad vainīgs ir toreizējais Domes pr-js un balsojošie deputāti. No tiem, lūdzu, piedzeniet pakāsto naudu! Bet tiem taču ir tikai politiskā (bez)atbildība! Skaisti dzīvojam, jo īstu atbildīgo par nolaidības ceļā zaudēto naudu nav un nebūs!

pirms gada, 2019.10.29 21:39

Vēl skaistāk

Jātnieks vienkārši NAV spējīgs ieviest kārtību savā kantorī, jo diemžēl savas domas un saprašanas laikam nav, bet padomdevēji ir pilnīgs ārprāc

pirms gada, 2019.11.02 18:36

tātad,

ja jau Mākulēns nav pie vainas, tad domei šī nauda jāpiedzen no tiem, kuri minēti tiesas spriedumā, un tas būtu tautai saprotami, bet, vai tā notiks?

pirms gada, 2019.10.30 09:39

!

Interesanti, ka tajā domes sēdē nemaz nepiedalījās tas deputāts, kurš viskarstāk pieprasīja Mākulēna sodīšanu. Laikam jau zināja, ar ko tas viss var beigties.

pirms gada, 2019.10.30 14:16

Nekas nav beidzies

Bez visu iesaistīto darbinieku un amatpersonu rīcības izvērtēšanas, atbildētāja vainas pakāpe šādos apstākļos nav nosakāma,sprieda tiesa. Lai piedzītu zudēto naudu būs tik jāvērtē vēsturnieka un izpilddirektoru tandēma vainas pakāpe un atpakaļ uz tiesu!

pirms gada, 2019.10.31 07:11

>>>> Nekas nav beidzies

šaurs skatījums jums uz lietām, "cienītais

pirms gada, 2019.10.31 07:57

>>>>

skatīsim lietu paplašinātā tvērumā!

pirms gada, 2019.10.31 08:59

>>>

neaizmirsti tik pats palikt ārpus šī tvēruma

pirms gada, 2019.10.31 09:13

NU kā

"Bauskas novada domes deputāti lēma".. un izlēma, ka vainīga 1 persona, nevis visa administrācija kopumā? Nu jā..

Gribētos jau teikt, ka kļūda bija novada administrācijas kā kopējas iestādes kļūda, nevis viena cilvēka vaina. Līdz ar to ņemam administrācijā strādājošo skaitu, ar to sadalam zaudējumus un nevis piedzenam, bet novelkam no algas visiem kopīgi. Nu un, lai panāktu pretī administrācijā strādājošajiem, tad varam sadalīt pa mēnešiem. Bet nu jau par vēlu, administrācijas sastāvs mainījies, pret šī brīža darbiniekiem vairs nav "godīgi".

Gudrs gājiens tajā brīdī bija, vainot vienu grēkāzi, nevis atzīt iestādēs kā tādas vainu.

pirms gada, 2019.10.30 16:45

bez kā

tieši tādā pašā kārtā, kā atbrīvoja no darba L.K. TĀPĒC ka neskatījās un nezināja ko dara padotie (ņēma naudu no kases), tieši tādā pašā vienotā kārtā atlaiž J.K. un I.R., jo viņi nezināja un nekontrolēja ko dra PADOTAIS. Ja padotais nevienam neprasot tiešjās uz savu galvu ar L.K, bet I.R., kurai pēc struktūrshēmas ir padots šis M.M. nezināja, ko viņas padotais darba laikā dara, un savukārt J.K. nezin ko vispār dara administrācija, jo visu dienu smēkē pie domes, vienkārš risinājums atlais abus gan J.K., gan I.R., jo atlaižot šos tukšviešus stipri ieekonomētos nodokļu maksātāju nauda.

pirms gada, 2019.11.02 18:43

>>>

neaizmirsti tik pats palikt ārpus šī tvēruma :)

pirms gada, 2019.10.31 09:09

No malas

Te jau nav jāskatās tikai uz to, kas to vai citu lēmumu pieņēma (bija klāt, balsoja). Svarīgi ir saprast, apjēgt to, kas kaut kādā brīdi varēja (bija tiesības) rosināt tiesvedības procesu izbeigt jebkurā stadijā, ja reiz radās šaubas par tā iznākumu. Un nav svarīgi, ka novickis 2014. gada 18. septembrī domes sēdē nepiedalījās. Jebkurš deputāts, t.sk. novickis jebkurā brīdi varēja rosināt noraut STOP krānu. Tā ka nav viss tik vienkārši kā varētu padomāt. Dome taču šad tad praktizē iepirkt juridiskos ārpakalpojumus (piemērs - Bauskas valsts ģimnāzija, sporta halle). Ja bij kādam šaubas, tad jau vajadzēja rīkoties.

pirms gada, 2019.10.31 16:05

no malas stāvētājai

Kam vajadzēja noraut to STOP krānu? Ābelniekam, Kalinkam....tur viss jau ir norauts :)

pirms gada, 2019.10.31 20:28

Ivars

Noskatījos un noklausījos domes 31.10.2019.sēdi. Tur bija dzirdams, ka advokātam jāpārstāv pašvaldību tikai rajona tiesā-pirmā instancē. Taču tā nav patiesība, bet gan meli. Iepirkuma ar id.Nr. BNA 2017/053 "Juridisko pakalpojumu sniegšana Bauskas novada pašvaldībai" 6.pielikuma "Tehniskā" specifikācija" 2.punktā "Darba uzdevumi" stāv rakstīts : Nepieciešamo dokumentu sagatavošana tiesvedības uzsākšanai (gadījumā, ja tiek uzsākta tiesvedība), lietas vešana tiesā un Pasūtītāja interešu pārstāvība visās tiesu instancēs. !!!Visās tiesu instancēs!!!! Jaut­ajums, cik naudas ticis aizmaksāts advokātam? Taču ne visa?!

pirms gada, 2019.10.31 18:26

Izdzīvošanas māksla

Administrācijas tandēms d**š kā zariņa govs. Ir taču kas klausās atplestām mutēm

pirms gada, 2019.10.31 22:28

Aivars

Diemžēl publiski, nepārtraukti, bezgalīgi MELOT ir šīs adminsitrācijas vadītāju firmas zīme. Bez meliem kā bez rokām, un ja vēl ir kas klausās? Viņi taču nav spējīgi vienkāršu, paplašinātu teikumu izveidot nesamelojot, kurš atd to nezin. Vienīgā atšķirība ir tajā, KURŠ no POZĪCIJAS GRIB to DZIRDĒT un SAPRAST???

pirms gada, 2019.11.02 18:47

poga

Traģiski un, šķiet, neiespējami, ka tā var būt. Bet ir!

Proti, deputāti ne zina, ne saprot, kur nokļuvuši, ne arī to, ka kā koleģiāla institūcija ir lēmējvara. Tas savukārt nozīmē, ka deputātu krēslos sēdošajiem nav zināšanu un izpratnes, kādā valsts iekārtā dzīvojam, kas ir demokrātija , kas ir varas dalīšanas princips vispār un, kā dalās vara pašvaldībā.
Pateikšu priekšā: deputāti, kā politiski veidota (ievēlēta) institūcija ir lēmējvara, savukārt darbinieki, kas pieņemti uz darba līgumu pamata ir izpildvara.

Nudien paliek baisi, saprotot, cik neizglītotus ļaudis esam ievēlējuši.

Man žēl izniekotās budžeta naudas, tāpat satraucos, ko vēl sastrādās deputāti un, cik tas maksās. Tāpēc, lai situāciju labotu, no savas puses piedāvāju domes deputātiem BEZ MAKSAS novadīt apmācības konstitucionālās tiesībās, tai skaitā, izskaidrot varas dalīšanas principu pašvaldībā.
Lasot šo visu rodas otrs jautājums, kāpēc tik pieņemti darbā tik ārkārtīgi neprofesionāli juristi?
Sākot ar bijušo domes juristu, kurš nez kāpēc neiesniedza domei juridiski pamatotu atzinumu, ka plānotā darbinieces (Vecsaules pārvaldnieces) atlaišana ir prettiesiska, tāpat atzinumu nav par tiesvedības pamatotību, lietderību saistībā ar iepriekš minētās darbinieces atlaišanas faktu, utt.

Turpinot, ar juristi, kas strādāja „ amatpersonu rīcības izvērtēšanas” komisijā, vērtēja vienu darbinieku, bet nesniedza juridisku izvērtējumu par visiem iesaistītajiem un nevērtēja lietu pēc būtības.
Visbeidzot, ar juristiem, kas strādā iepirkumu nodaļā. Tie taču arī, pirms uzsākt iepirkuma procedūru, vērtēja iepirkuma pamatojumu, pakalpojuma nepieciešamību, sagatavoja tehnisko specifikāciju juridiskajam pakalpojumam, iepirkuma līgumu.
Zeme atveries! Pasakiet, kurā augstskolā, programmā „Tiesību zinātnes” nemāca konstitucionālās tiesības? Varas dalīšanas principu?

Starp citu, par juridiskā pakalpojuma līgumu un advokātam paredzēto darba samaksas kārtību. Kā iepriekš minēja komentētājs Ivars, un arī es iepazinos ar juridiskā pakalpojuma iepirkuma dokumentiem, tad līgums ar advokātu paredz : Nepieciešamo dokumentu sagatavošana tiesvedības uzsākšanai (gadījumā, ja tiek uzsākta tiesvedība), lietas vešana tiesā un Pasūtītāja interešu pārstāvība visās tiesu instancēs. Paralēli paredzēta cena par stundu, kā arī maksimālā līguma ietvaros samaksājamā samaksa.
No līguma izriet, ka advokāta darbs līdz pat augstākajai tiesu instancei nevar maksāt vairāk, kā noteiktā līgumcena. Jautājums, cik samaksāja par lietas vešanu pirmajā instancē?
Kaut gan jautājums ir: kā vispār iespējams veikt samaksu saskaņā ar līgumu, ja nav paredzēts rakstīt pieņemšanas – nodošanas aktus par advokāta darba stundām.

pirms gada, 2019.11.03 10:08

Es no Bauskas

Nu ko, baušķenieki, izrādās, ka paši esam tie lielākie vaininieki, savēlējām , ko gribējām, dabūjām, ko pelnījām! Atveram maciņus plašāk, lai var no nesmukuma atpirkties!
MM , visu cieņu! JK ????????

pirms gada, 2019.11.03 12:08

Vietējās ziņas